YAZARLARIMIZ

Fatih SARAÇOĞLU
20.08.1973 tarihinde Çerkeş/Çankırı'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu aynı ilçede, liseyi Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Yüksek Lisans programına başladı. 11.02.1998 tarihinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi oldu. "Gelir Unsurlarından Ücretler Ve Menkul Sermaye İratlarının Ayırma İlkesi Açısından İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi" isimli teziyle 1999 yılı Haziran ayında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladı. 1999 yılının Eylül ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Doktora programına başlayan Fatih SARAÇOĞLU, Doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir.

FATİH SARAÇOĞLU (YAYIN LİSTESİ)
Gelir Unsurlarından Ücretler ve Menkul Sermaye İratlarının Ayırma İlkesi Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1999.
"Ücretlerin Vergilendirilmesinde Farklı Vergi Tarifesi Uygulamasının Değerlendirilmesi", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 6, S. 71, Kasım 1998.
"Yatırım İndiriminde Yeniden Değerleme ve Zarar Mahsubunun Önceliği", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 7, S. 82, Ekim 1999.
"Bütçe Kanunu İle Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılabilir Mi?", G.Ü. İİBF Dergisi, C. 1, S. 3, Kış 1999.
"Temyiz Yoluyla Yargıya İntikal Eden Vergi Uyuşmazlıklarının Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 8, S. 87, Mart 2000.
"Vergi Erozyonu Açısından Gelir Vergisinde Yer Alan Müesseselerin Analizi", G.Ü. İİBF Dergisi, C. 2, S. 2, Güz 2000.
"Kamu Kesimi Ücret Yelpazesindeki Dengesizlik", Yaklaşım Dergisi, Yıl: 9, S. 99, Mart 2001.
"Finansal Kiralamaya Konu Olan Malın Kiracı Tarafından Başkasına Kiralanabilirliğinin VUK, FGK ve BK Açı0sından Değerlendirilmesi, Mükellefin Dergisi, Yıl: 9, S. 108, Ekim 2001.
"2002 Yılı Bütçesi Ve Siyasal Anlamı... "Olağan"laşan Sapmalar", Radikal Gazetesi, 26 Ekim 2001, s. 9.
"Gelir Vergisi Sisteminde Ayırma İlkesi Uygulaması ve Değerlendirilmesi", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. A. Bora OCAKCIOĞLU'na Armağan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Yayın No. 4306/567-84, 40. Seri, Yıl: 2000/2001, İstanbul, 2001.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE VERGİ SINIRLARININ KALDIRILMASI