YAZARLARIMIZ

Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK

Doğum Tarihi: 01/12/1967
Yabanacı Dil: İngilizce, Rusça, Arapça, Türkmence
Öğrenim Durumu:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Çalışma Ekon. End. İlişk.

Gazi  Üniversitesi

1993

Y. Lisans

İktisat

KSÜ Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İktisat Politikası

Marmara Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :”İstikrarlı Bir Kalkınma Trendine Ulaşmada Rant Ekonomisinden Üretim Ekonomisine Geçiş”
Danışman: Prof. Dr. İsmail Özsoy
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Teknoloji Politikası ve Türkiye Örneği”
Danışman: Prof. Dr. Osman Z. Orhan
Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

1994-1997

Yard.Doç.

Gazi Üniversitesi Çorum İ.İ.B.F.

2003- 2006

Yard.Doç.

Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F

2006-2010

Doç.

Uşşak Üniversitesi İ.İ.B.F

2010-

Projelerde Yaptığı Görevler :
Proje yürütücülüğü;”K.Maraş’ın İktisadi Yapısı ve Bir Uygulama”KSÜ,K.Maraş/1994
Bağımsız Değerlendirici;”AB Merkezi Finans ve İhale Birimi,Ankara,2005
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.Kökocak,A.K.,Doğan,Ç.;”Türkiye’de Üretim Ekonomisi Stratejisi”,İktisat-İşletme-Finans Dergisi,Ocak/1998
A2.Kökocak,A.,Akan,Y.Arslan,İ.;”The Strategıc Prefence Of Economıc Competetıon: Innovatıon”Economic and Administrative Science,No:4/2010(Summer),Romania,2010
A3.Kökocak,A.,;”New Production Development and Transition Economies”,
Eurasian Studies,No:39/2011,Ankara,2011

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1.Kökocak,A.K.;”Türk Cumhuriyetlerinde Yatırım İmkanları”,SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal,Siyasal,Ekonomik Değişim,İzmit,2006
B2.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;"Ekonomik Gelişmede Yabancı Sermaye Olgusu: Kırgızistan Çalışması", Uluslar arası Sempozyum,Modern Gelişme Eğilimleri ve Türk Dünyası,Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009,Bakü,Azerbaycan
B3.Kökocak,A.K.;”Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Geleceği”,II.Sosyal Bilimciler Kongresi,Bişkek,Kırgızistan,2008
B4.Kökocak,A.K.,Yılmaz,M.,Demirci,N.;”İşsizlik Olgusu ve İstihdam Artırıcı Stratejiler”,II.Sosyal Bilimciler Kongresi,Bişkek,Kırgızistan,2008
B5.Kökocak,A.K.;”Türk Dünyası Ekonomik İşbirliği Kapsamında Non-Goverment Bir Yöntem”,Uluslar arası Sempozyum,Modern Gelişme Eğilimleri ve Türk Dünyası,Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009,Bakü,Azerbaycan
B6.Kökocak,A.K.,Gökpınar,S.;”Yeni Ekonomik Paradigma”,Uluslar arası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Sempozyumu,Malatya,Nisan,2010
B7.Kökocak,A.K.,Yaşar,F.,Kartalcı,K.;”Finansal Krizin Mahiyeti ve Yeni Sistem Arayışı”, Uluslar arası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Sempozyumu,Malatya,Nisan,2010
B8.Kökocak,A.K.,Yaşar,Fatih;”A Review of Financial Crisis and Domino Effect of The Globalization”,6th Silk Road Black Sea Conferance, Georgia, May 2011
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.Kökocak,A.K.;”Global Gelişim Sürecinde Teknoloji Politikası ve Türkmenistan Uygulaması”, Globalleşme ve Türkmenistan Ekonomisinin Geleceği, Aşkabat/2001(Editörlü Kitap)
C2.Kökocak,A.K.;”Türkmenistan İçin Bir Kalkınma Modeli Olarak Serbest Piyasa Modeli Yaklaşımı”,Türkmenistanın Bağımsızlığının Sekizinci Yılı,Aşkabat/1999(Editörlü Kitap)
C3.Kökocak,A.K.;”Ekonomik Konjonktür ve Değişen Dünya Ekonomisi”,Globalleşme ve Türkmenistan Ekonomisinin Geleceği,Aşkabat/2001(Editörlü Kitap)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Kökocak,A.K.;”Küreselleşmede İktisadi Boyut”,Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Temmuz/1997,İstanbul
D2.Kökocak,A.K.,Erdoğan,S.;”Kamu Harcamalarında Savurganlık Sorunu”,Finans-Politika&Ekonomik Yorumlar, Temmuz/2005, İstanbul
D3.Kökocak,A.K.,Erdoğan,S.;”Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi”, Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar, Haziran/2005, İstanbul
D4.Kökocak,A.K.;”Kamu Ekonomisinin Hareket Alanı ve Teorik Yaklaşımlar”, Mevzuat Dergisi,İstanbul/2005
D5.Kökocak,A.K.,Kılıç,S.;”Dinamik Ricardian Ticaret Modeli ve Kalkınmanın Teknoloji Fenomeni”,Finans-Politik&Ekonomik Yorumlar,Mayıs/2006
D6.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;”Türk Ekonomisinin Büyümesinde Enflasyonun Maliyet Boyutu:1982-2005”,Mevzuat Dergisi,Aralık/2006
D7.Kökocak.A.K.,Arslan,İ.;”Türkiyede Yabancı Sermayenin Sermaye Birikimine Katkısı:1980-2005”,Mevzuat Dergisi,Ocak/2007
D8.Yıldız,S.,Kökocak, A.K.;”Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Firmalarının Durum Analizi ve Yabancı Sermaye Olgusu”,Avrasya Etüdleri Dergisi,34/2008-2,Ankara
D9.Kökocak,A.K.;”Rant Kollama Faaliyetlerinin Ölçülmesi”,Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mart/1998,İstanbul
D10.Kökocak,A.K.,Arslan,İ.;”Ekonomik İstikrar Açısından Yabancı Sermaye”,Active Bankacılık ve Finans Dergisi,51.Sayı,2007

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Eroğlu, Ö.,Kökocak,A.K.;”Rant ve Rant Kollama”, Yasal Soygun, Zaman Kitap Yayınları,İstanbul/2003(Editörlü Kitap)
E2.Kökocak,A.K.;”Firmaların Teknoloji Edinim Çabalarının Verimlilik ve Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirmesi”,1.Kobiler ve Verimlilik Kongresi,İstanbul/2004
E3.Kökocak,A.K.;”Bölgesel Enerji Gelişmeleri Çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Ekonomisi”,Bölgesel Sorunlar ve Türkiye:Sorunlar Tehditler Fırsatlar,K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını No:130,K.Maraş/2008(Editörlü Kitap)

 

G.Ulusal Kitaplar:
G1.Kökocak,A.K.;Herkesin Ekonomisi,Lider Yayıncılık,Çorum/2007
G2.Kökocak,A.K.;Ekonomik Güç:Bilim ve Teknoloji,Odak Yayınları,Ankara/2005
G3.Kökocak,A.K.;Üniversite Sanayi İşbirliği,Lider Yayıncılık,Çorum/2006
G4.Kökocak,A.K.;İktisada Giriş,Lisans Yayıncılık,İstanbul/2010(Editörlü Kitap)
G5.Kökocak,A.K.;Kamu Ekonomisi,Ekin Yayınları,Bursa/2011(Editörlü Kitap)

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
KÜRESELLEŞME PARADİGMASI AÇISINDAN YABANCI SERMAYENİN KÜRESEL EKONOMİYİ BELİRLEYEN ETMENLERİ
TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYENİN SERMAYE BİRİKİMİNE KATKISI : 1980-2005
TÜRK EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNDE ENFLASYONUN MALİYETİ BOYUTU: (1982-2005)
KAMU EKONOMİSİNİN HAREKET ALANI VE TEORİK YAKLAŞIMLAR
TÜRKİYE EKONOMİSİ KONJEKTÜR HAREKETLERİNİN YENİ KLASİK ANALİZİ