YAZARLARIMIZ

Dr. Aykut ACAR

1972 Gediz (Kütahya) doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi A.B.D.'da doktora eğitimini tamamladı. 1997-2003 yıllarında Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü'nde, 2000 yılı içerisinde kısa bir süre için Kırgızistan'ın Celalabad vilayetinde bulunan Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalışmalar yaptı. 003-2009 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdürmüş olup, halihazırda Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışmaktadır

Yayınlar :

Ulusal Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler

1. Aykut ACAR, “Temsili Demokrasilerde Seçim-Katılma İlişkisi ve Seçmen Birey Profili”, Dumlupınar Üniv. Sos. Bil. Enst. Dergisi, Sayı: 1, Kütahya, 1999.
2. Aykut ACAR, “Siyasal Kararların Kamu Yönetimine Yansıması”, Dumlupınar Üniv. Sos. Bil. Enst. Dergisi, Sayı: 3, Kütahya, 1999.
3. Şeniz ANBARLI & Aykut ACAR, “Bir Selçuklu ve Osmanlı Örgütlenme Örneği Olarak Ahiliğin Yapısı ve Fonksiyonları” (Structure and Functions of Akhism As A Seljuk’s and Ottoman’s Organisation), Selçuk Üniv. Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Karaman, (Haziran 2005).
4. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI & İbrahim ARAP & Aykut ACAR, “14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler”, Mevzuat Dergisi, Yıl:8, Sayı:96, (Aralık 2005).
5. Aykut ACAR, “Eğitim Hizmetlerinde Yeni Liberal Politika ve Uygulamalar: Kamu Hizmeti ve Kamu İstihdamında Dönüşüm Açısından Bir Değerlendirme”, Toplum ve Demokrasi, Yıl.2, Sayı:3, (Mayıs-Ağustos 2008).

Uluslararası Kongrede Sunulan Bildiriler

1. Aykut ACAR & Yunus DÜĞER, “Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetiminin Ortaya Çıkşı, Yaşadığı Dönüşüm ve Pratiğe Yansıması -Türkiye Perspektifli Bir Değerlendirme-” (The Apearance of Public Administration As A Discipline, Its Transformation and Effects To The Practice -An Analyze Within The Framework of Turkey’s Case-), 3. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kommersiya Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 5-9 Haziran 2005, Celalabad, KIRGIZİSTAN.

Ulusal Kongrede Sunulan Bildiriler

1. Aykut ACAR & Eray ACAR, “Kamu Yönetiminde Bir Dönüşüm Dinamiği Olarak Küreselleşme: Kamu Hizmeti ve Kamu Personel Rejimine Etkileri”, V. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 2007), İzmit, Ekim 2007.
2. Aykut ACAR, “Kamu Personel Rejiminde Statü Hukukundan Esnekliğe: Türkiye’de Öğretmen İstihdamında “Yeni” Eğilimler”, VI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 2008), Bolu, Ekim 2008.

YAZARIMIZIN MEVZUAT DERGİSİNDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ
14.10.2005 TARİHLİ KAMU PERSONEL KANUNU TASARISI TASLAĞI ÜZERİNE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER