YIL: 13

SAYI: 149

MAYIS 2010

 

 

önceki

yazdır

 

 

 Yrd.Doç.Dr. Hicran SEREL

 

   

BALIKESİR  İLİNDE  KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ


Özet                                                                                                                            

Bu çalışmada bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yönelik olarak kamu kesimi tarafından izlenen yatırım politikalarının 1990-2008 yılları arasında Balıkesir ilindeki sektörel analizi yapılmıştır. Bu analizde Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının ilin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ile uyumlu bir dağılım içinde olup olmadığı incelenmiştir. Kamu yatırımlarının ülke genelindeki sektörel dağılımı ile Balıkesir ili içindeki sektörel dağılımı arasında  bazı temel farklılıklar belirlenmiştir. İl bazında yapılan değerlendirmelerde de kamu yatırımlarının cari ve reel olarak gelişimi ele alınarak Balıkesir’e ayrılan kamu yatırımlarındaki gelişme eğilimi daha sağlıklı bir şekilde ortaya konulmuştur.

 

Anahtar kelimler: Kamu Yatırımları, Sosyo-ekonomik gelişme, Balıkesir

 

THE SECTORAL ANALYSIS OF PUBLIC INVESTMENTS IN BALIKESİR

 

Abstract

In this study, sectoral analysis of public investment policies towards elimination of regional differences is analyzed in Balıkesir between the years 1990 and 2008.  In addition, if there is a harmonious distribution of public investments in Balıkesir with the socio-economic development level of province is examined in this analysis.  Some main differences were identified between the sectoral distribution of public investments at country level and sectoral distribution of public investments in Balıkesir. The development of investment appropriations is conveyed clearly by taking into consideration development of public investments with current and real values in the evaluation on province basis.

 

Key Words: Public Investment, socio-economic development, Balıkesir.

 

1.GİRİŞ

 

Günümüzde çeşitli bölge ve ülkeler arasında varolan sosyo-ekonomik dengesizlikler, gelişmekte olan ve gelişmiş bütün ülkelerin ortak sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu durum sorunun sadece ulusal düzeyde olduğu anlamına gelmemelidir. Çünkü dengeli ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişme, ulusal düzeyde olduğu kadar bölgesel ve yerel düzeyde de bazı politikaların uygulanmasını veya bölgelere ve yörelere özgü çok çeşitli faktörlerin de dikkate alınmasını gerektirmektedir.

 

Bir ülkede bölgelerinin kaynakları, sorunları ve özellikleri farklıdır. Bunun için de ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan farklı gelişmişlik düzeylerine sahip bölge ve yörelerinin gelişme farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli politikalar izledikleri görülmektedir. Bu durum sektörel tercihlerle mekansal analizin birlikte ele alındığı yeni politika yaklaşımlarını zorunlu kılmaktadır.  Dolayısıyla kamu kaynaklarının tahsisi ile ilgili ulusal düzeyde izlenen politikalara paralel olarak  bölgesel gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak da bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çerçevede gelişmiş bölgelerde altyapı tesislerinin genişletilmesi ve yenilenmesi, geri kalmış bölgelerde ise gelişmeyi/kalkınmayı başlatmak ve hızlandırmak için kamu yatırımlarının arttırılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması önemli ölçüde bir yatırımı gerektirdiğinden kamu sektörü bizzat yatırımları üstlenerek bu sürece girebilmektedir. Bölgesel kalkınma politikalarının iktisadi boyutlarının yanında sosyal boyutlarının da olması kamunun bu politikaları yönlendirmesinin temel nedenidir. (Dinçer,Özaslan ve Satılmış,1996:4-6)

 

Bölgeler arası gelişmişlik farkları her ülkede görüldüğü gibi ülkemizde de görülmektedir. Farklı illerin sorunlarına farklı politikalarla çözüm üretilmeye çalışılması bir anlamda söz konusu illerin ihtiyaç duyduğu alanlara kamu müdahalesini ve dolayısıyla kamu yatırımını gerektirmektedir. Diğer bir ifade ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı farklılıkların düzeyinin doğru saptanmasıyla yakından ilişkilidir. Bu çalışmada Balıkesir iline  1990-2008 yılları arasında yapılan kamu yatırımlarının sektörel analizi yapılacaktır. Çalışmada aynı zamanda Balıkesir iline yönelik kamu yatırımlarının yeterli olup olmadığı ve öncelikli alanlara kanalize edilip edilmediği de ilin DPT tarafından hazırlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi değerleri çerçevesinde incelenecek ve gerekli politika değişikliklerine ihtiyaç duyulup duyulmadığı da ortaya konacaktır. 

 

2. BALIKESİR  İLİNİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ ÇALIŞMALARINDA DURUMU

 

Ülkemizde DPT tarafından iller ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi farklılıklarının ortaya konması amacıyla dönemsel olarak tekrarlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri hesaplanmaktadır. İller ve ilçelerin hesaplanan endeks değerleri çerçevesinde sıralandığı bu çalışmalarda kullanılan 58 sosyal, kültürel ve ekonomik nitelikteki değişkenin ilgili olduğu ilin tüm yönlerini kapsaması, endeksleri önemli bir değerlendirme ölçütü niteliğine kavuşturmaktadır. Dolayısıyla Balıkesir ilinde kamu yatırımlarının sektörel dağılımı ile ilin sosyo-ekonomik gelişme endeksi değerleri arasındaki ilişkilerin ortaya konmaya çalışılacağı çalışmada, öncelikle ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışmalarındaki durumu ele alınarak gelişme farklılıkları vurgulanacak ve süreç içinde ile yönelik kamu yatırımlarındaki sektörel tercihlerin  bu farklılıkların giderilmesinde etkin olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır.

 

Bu çerçevede bir İle geçmiş dönemlerde kamu tarafından yapılan yatırımların bir stoku olarak değerlendirebileceğimiz sosyo-ekonomik gelişmeyi ölçülebilir duruma getiren 1996 tarihli sosyo-ekonomik gelişme endeksi çalışmasına göre (Dinçer,Özaslan ve Satılmış,1996:Ek2-Ek3) Balıkesir  ili’nin 76 il içinde 13.sırada olduğu görülmektedir. İlin ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamaları ise 858 ilçe içinde Bandırma (30), Merkez ilçe (33), Ayvalık (37), Edremit (40), Burhaniye (59), Marmara (83), Erdek (113), Gönen (127), Susurluk (162), Havran (290), Bigadiç (337), Gömeç (361) Savaştepe (384), Manyas (436), Sındırgı (500), Dursunbey (537), İvrindi (545), Kepsut (589) ve Balya (653) düzeyindedir. Bu sıralamaya göre ilin sosyo-ekonomik olarak en gelişmiş ilçesi Bandırma iken Balya il içinde son sırada yer almaktadır.

 

DPT tarafından 2003 yılında yapılan sosyo-ekonomik gelişme endeksi çalışmasında ise Balıkesir 81 il içinde 15. sırada yer almıştır (Dinçer,Özaslan ve Kavasoğlu,2003). İlin ilçeleri itibarıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 872 ilçe içinde içinde Bandırma (23), Merkez ilçe (33), Ayvalık (64), Edremit (76), Burhaniye (96), Marmara (125), Erdek (123), Gönen (159), Susurluk (169), Havran (383), Bigadiç (426), Gömeç (240) Savaştepe (466), Manyas (465), Sındırgı (640), Dursunbey (604), İvrindi (618), Kepsut (674) ve Balya (701)şeklinde sıralanmaktadırlar.

 

 

 

Balıkesir ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasındaki durumu genel olarak değerlendirildiğinde; 1996 yılında Balıkesir’in76 il içindeki 13.sırada iken 2003 yılında 81 il içinde 15. sırada yer aldığı  ifade edilebilir. Bu değerlendirmede il sayısının 76’dan 81’e yükseldiği de dikkate alınmalıdır.

 

1996 ve 2003 yıllarında DPT tarafından 58 sosyal, kültürel ve ekonomik değişkeni içeren sosyo-ekonomik gelişme endeksi çalışmaları çerçevesinde, Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının sektörel dağılımdaki değişimlerle birlikte değerlendirilebilecek, bazı değişkenlerin 1996 ve 2003 değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

 

Tablo 1: Balıkesir İlinin Bazı Sosyo-Ekonomik Gelişme  Endeksi Değişkenleri Açısından Durumu

 

Değişkenler

1996 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksi Çalışması Değerleri

 

2003 yılı Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksi Çalışması Değerleri

Balıkesir

Türkiye

Balıkesir

Türkiye

GSYİH İçindeki Payı (%)

1993

1.66

100.0

2000

1.52

100.0

Tarım Sektörü İstihdamı / Toplam İstihdam

1990

61.10

53.66

2000

56.75

48.38

Sanayi Sektörü İstihdamı / Toplam İstihdam

1990

9.10

12.80

2000

8.63

13.35

Ticaret Sektörü İstihdamı / Toplam İstihdam

1990

6.74

7.93

2000

8.93

9.67

İşverenler / Toplam İstihdam

1990

1.00

1.34

2000

2.2

2.61

İmalat Sanayi Kurulu Güç Kapasite Miktarı (Beygir gücü)

1993

243.228

13.203.135

2000

269.197

13.478.078

İmalat Sanayi İşyeri Sayısı (Adet)

1993

109

10.541

2000

97

11.118

Okur Yazar Nüfus Oranı

1990

82.53

80.46

2000

88.34

87.30

Okur Yazar Kadın Nüfus /Top. Kadın Nüfus

1990

75.90

71.95

2000

82.90

80.62

Üniversite Bitirenler / Okul Bitirenler

1990

4.31

4.72

2000

7.07

8.42

Liseler Okullaşma Oranı

 

1994 -1995

52.25

46.52

2000 -2001

47.37

36.92

Onbin Kişiye Düşen Hekim Sayısı (kişi)

1994

7.89

10.87

2000

9

13

Onbin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı

1994

21.3

21.9

2000

24

23

Bebek Ölüm Oranı ( Binde)

1990

60

67

2000

41

43

Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı

1994

34.46

22.89

2000

57.37

45.23

Yeterli İçme Suyu Götürülen Nüfus Oranı

1994

89.68

74.79

2000

89.99

84.98

Fert Başına Elektrik Tüketim

Miktarı

1994

960

      (Kws)

999

(Kws)

2000

1.4

(Mws)

1.4

(Mws)

Kırsal Nüfus başına Tarımsal Üretim Değeri (milyon TL)

1993

26.8

18.2

2000

2.024

1.124

Kaynak: Dinçer, B., M. Özaslan - E.Satılmış, 1996 ve Dinçer, B., M. Özaslan - T. Kavasoğlu, 2003’den derlenmiştir.

 

Tablo 1’de yer alan verilere göre; 1993 yılında ilde yaratılan GSYİH’nın Türkiye’nin toplam GSYİH’sı içindeki payının  % 1.66’dan 2000 yılında % 1.52’ye düştüğü, tarım sektörü istihdamının ilin toplam istihdamına oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu , sanayi, ticaret ve işverenlerin ilin toplam istihdamı içindeki paylarının ise ülke ortalamalarının altında olduğu, imalat sanayindeki işyeri sayısının süreç içinde  azaldığı ve imalat sanayinin kurulu güç kapasitesinde kısmi bir artışın olduğu, okur -yazar nüfus oranı, kadın okur-yazar nüfus oranı ve liseler okullaşma oranının ülke ülke ortalamalarının üzerinde, üniversite bitirenlerin okul bitirenlere oranında ise ülke ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. İlde bebek ölüm oranı ülke ortalamasına göre iyi durumda iken onbin kişiye düşen doktor göstergesinin ülke ortalamasının altında ve onbin kişiye düşen hastane yatağı göstergesinin ülke değerleri civarında olduğu söylenebilir. Balıkesir ilinde kırsal yerleşmelerdeki asfalt yol oranı göstergesi ise yaklaşık 2 kat artış göstermiş ve ülke ortalamasının oldukça üstünde yer alan az sayıda göstergeden biridir. Yeterli içme suyu götürülen nüfus açısından ilin değerleri ülke ortalamalarının üzerinde yer almaktadır. Fert başına elektrik enerjisi tüketiminde il ülke ortalamaları düzeyindedir.  İlin kırsal nüfusu başına düşen tarımsal üretim değerinde de anlamlı bir artış olduğu ifade edilebilir.

 

Sosyo-ekonomik gelişme endeksi çalışmalarında kullanılan bazı tarım, imalat sanayi, eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri ve enerji ile ilgili olarak ele alınan il verileri çerçevesinde yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan genel görünüm Balıkesir ilinin bazı alanlarda nispi olarak gerilediğini göstermektedir.

 

3. BALIKESİR İLİ KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMINDAKİ GELİŞMELER

 

Tablo 2’deki veriler; 1990-2008 yılları arasında Türkiye’deki (TR) toplam kamu yatırımlarının ve Balıkesir (BLK) iline tahsis edilen toplam kamu yatırımlarının sektörler arasındaki oransal dağılımını ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. Toplam kamu yatırımlarının Türkiye ve Balıkesir ilindeki oransal dağılımdaki farklılıklar ilin sosyo-ekonomik gelişme düzeyindeki gelişmelerin açıklanmasında kullanılabilir görünmektedir.

 

Tablo 2: Türkiye ve Balıkesir’de Kamu Yatırımlarının Sektörel  (%)  Dağılımı (1990-2008)

      Sektör

Yıl

Tarım

Maden

İmalat

Enerji

Ulaşt/

Haber.

Turizm

Konut

Eğitim

Sağlık

Diğer Hiz.

Toplam

 

1990

TR

12.9

5.8

6.2

26.3

25.2

0.9

0.6

8.0

2.8

11.3

100

BLK

16.3

8.6

28.5

17.8

5.2

0.3

1.3

5.2

2.1

14.7

100

 

1995

TR

7.0

1.8

3.8

15.5

20.2

0.9

6.9

8.1

3.7

32.1

100

BLK

22.5

3.2

5.4

10.8

3.4

5.0

---

21.2

3.7

24.8

100

 

2000

TR

5.2

1.2

5.2

15.8

23.7

0.5

4.9

13.0

5.0

25.5

100

BLK

11.4

2.8

19.1

11.1

3.5

0.3

---

13.5

2.7

35.6

100

 

2001

TR

6.1

1.5

5.8

19.1

20.8

0.5

0.2

14.2

4.9

26.9

100

BLK

9.4

6.3

24.2

10.0

3.0

---

---

12.6

2.0

32.5

100

 

2002

TR

7.1

1.2

4.5

13.3

26.9

1,0

6,8

13,5

4,8

20,9

100

BLK

5.4

4.5

50.0

11.5

1.6

---

---

11.3

2.8

12.9

100

 

2003

TR

8.0

1.7

4.1

16.6

25.3

0.7

5.3

13.7

5.7

18.9

100

BLK

15.5

7.6

23.3

13.3

5.2

---

---

17.5

6.3

11.3

100

 

2004

TR

8.7

2.4

2.5

17.1

25.0

0.6

2.2

14.3

7.2

20.0

100

BLK

14.9

12.5

11.8

13.1

6.7

---

---

12.2

8.6

20.2

100

 

2005

TR

7.1

2.6

3.2

13.8

30.0

0.5

1.9

12.7

7.8

20.4

100

BLK

17.6

10.8

6.8

10.8

4.6

---

---

11.5

8.2

29.7

100

 

2006

TR

6.9

3.1

2.1

11.5

31.1

0.5

3.1

12.1

7.5

22.1

100

BLK

30.2

8.9

10.1

3.8

7.0

0.5

---

14.5

5.1

19.9

100

 

2007

TR

8.0

3.4

2.0

11.8

30.2

0.4

0.7

14.1

7.4

22.0

100

BLK

26.1

14.7

8.8

7.1

7.1

---

---

13.7

6.8

15.7

100

 

2008

TR

7.6

3.7

1.6

11.0

30.4

0.4

0.5

13.2

7.1

24.5

100

BLK

20.0

2.9

7.0

4.1

24.7

---

---

9.8

12.0

19.5

100

 

Kaynak: www.dpt.gov.tr/kamuyat/ilozet ( 21/04/2010)’deki veriler yardımıyla hazırlanmıştır.

 

 

1990-2008 yılları arasında tarım sektörüne yönelik kamu yatırımlarının Balıkesir ilindeki oransal değeri, Türkiye’de kamu yatırımlarından tarım sektörüne ayrılan payın üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durumun doğal sonucu ilde kırsal yörelerden kentsel yörelere dönük nüfus hareketinin yavaş gerçekleşmesi olmuştur. İlin toplam istihdamı içinde tarımsal istihdam oldukça yüksek düzeydedir. Ayrıca ilin kırsal nüfusu başına düşen tarımsal üretim değerinde de önemli bir artış yaşanmıştır. Bu durum ile tarımsal bir karakter kazandırmaktadır.

 

İlin madencilik sektörüne yapılan kamu yatırımlarının ilin  toplam kamu yatırımları içindeki oransal öneminin 2000 yılından itibaren artmaya başlamış ve 2007 yılında bu oran Türkiye açısından %3.4 iken Balıkesir için % 14.7 olarak gerçekleşmiştir.2008 yılında ise bu oran önemli ölçüde düşmüş ve % 2.9 düzeyine inmiştir.

 

İmalat sanayi Balıkesir ilinin kamu yatırımları açısından önde olduğu bir sektör olarak dikkat çekmektedir. 2002 yılında İle yapılan kamu yatırımlarının %50’sinin imalat sanayi alanına yapıldığı görülmektedir. 2003 yılından sonra bu oranın düştüğü ifade edilebilir. Bu oran 2008 yılında %7 düzeyindedir.

 

Enerji sektörü kamu yatırımlarının oransal önemi açısından Türkiye geneline oranla Balıkesir ilinin geride kaldığı bir alandır. İle ayrılan kamu kaynaklarının ortalama %10’luk bir bölümünün inceleme dönemi içinde enerji sektörüne tahsis edildiği ortaya çıkmaktadır.

 

Ülke düzeyinde kamu yatırımlarından oransal olarak en yüksek pay alan ulaştırma ve haberleşme sektöründe Balıkesir ili oranı ülke ortalamasının altında kalmıştır. Bu oranın en yüksek değere ulaştığı 2008 yılında kamu yatırımlarının Türkiye toplamının % 30.4’ü bu alan yönelmiş iken Balıkesir ili toplam kamu yatırımlarının % 24.7’si ulaştırma ve haberleşme alanına ayrılmıştır.

 

Turizm değerleri açısından oldukça zengin ve çeşitli  yapıya sahip, Ege ve Marmara denizlerine kıyısı olan Balıkesir iline ayrılan kamu yatırım ödeneklerinin çok düşük bir oranının Turizm sektörüne ait olması ilin var olan kapasitesi dikkate alındığında önemli çelişkiye işaret etmektedir.

 

1990-2008 yılları arasında, eğitim ve sağlık gibi iki önemli sektöre ilin kamu yatırım ödeneklerinin ülke ortalamalarının altında kalan bir oranının ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. 2008 yılında Türkiye’de toplam kamu yatırımlarının %13.2’sinin eğitime ve % 7.1’inin sağlık alanına ayrılırken bu oranlar Balıkesir için sırasıyla % 9.8 ve % 12.0 düzeyindedir.

 

Genel olarak değerlendirmek gerekirse, kamu yatırımlarının sektörel dağılımında ülke genelindeki oransal dağılım ile Balıkesir ili içinde kamu yatırımlarının oransal dağılımı arasında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Tarım, madencilik ve imalat sanayi sektörlerinde Balıkesir ili içindeki kamu yatırımlarının oransal dağılımının ülkedeki oransal dağılımın üstünde olduğunu, eğitim alanında ülke ortalamasına yakın oranların gerçekleştiği, ancak diğer tüm sektörlerde tersine bir durumun yaşandığını da ifade etmek mümkündür.

 

Tablo 2’deki veriler çerçevesinde Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının 1990-2008 yılları arasındaki oransal dağılımı, ilin karşı karşıya kaldığı kamu yatırım tercihlerini vurgulamak açısından önem taşımaktadır.  Ancak, (Tablo3) de cari değerlerde gelişimi  verilen ildeki kamu yatırımlarının 2008 yılı fiyatları baz alınarak oluşturulan reel gelişimi (Tablo 4) Balıkesir’e yönelik yapılan kamu yatırımlarının daha sağlıklı değerlendirilmesine olanak verecektir.

 

Balıkesir iline yapılan Kamu yatırımlarının cari fiyatlarla sektörel dağılımı içeren  Tablo 3’e bakıldığında Tarım sektörüne  1990 yılı itibarıyla  22.900 TL düzeyinde bir kamu yatırımı öngörülmüş iken 2008 yılında 36.071.000 TL’lik  kamu yatırımı yapılmıştır. Tarım sektörüne cari fiyatlarla en yüksek kamu kaynağının ayrıldığı 2006 yılında bu değer 39.699.000 TL’dir.

 

İlin Madencilik sektöründe 1990 yılında  12.150 TL kamu yatırımı öngörülmüş iken ilgili sektörün 2008 yılı değeri  5.356.000 TL’den oluşmaktadır. Madencilik sektörüne cari fiyatlarla en yüksek kamu kaynağının ayrıldığı 2007 yılında bu değer 20.558.000 TL’dir.

 

Balıkesir ilinde  imalat sanayi için yapılan kamu yatırımlarının gelişimi oldukça dikkat çekicidir. Bu sektöre 1990 yılı itibarıyla  39.960 TL’lik kamu yatırımı öngörülmüş iken Balıkesir  imalat sektörüne 2002 yılında 60.803.000 TL  kamu yatırımı yapılmıştır.

 

Balıkesir ilinde enerji sektöründe incelenen dönem boyunca 1990 yılında 25.095 TL kamu yatırımı yapılmış iken 2008 yılında bu alana 7.500.000 TL’nin ayrıldığı görülmektedir. 2002-2005 yılları arasında bu alana yapılan kamu yatırımlarının arttığı görülmektedir.

 

Türkiye genelindeki kamu yatırım tercihlerine göre Balıkesir ilinde en dikkat çeken gelişme ulaştırma/haberleşme sektöründe yaşanmaktadır. Balıkesir iline yönelik kamu yatırımlarından sektörünün aldığı pay 1990 yılında  7.282 TL iken 2008 yılında  44.737.000 TL’dir.

 

Balıkesir ili önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen ilde bu sektörün kamu yatırımlarından aldığı pay oldukça düşük düzeylerdedir.

 

Eğitim sektörü ilin kamu yatırımları dağılımda dikkat çekmektedir. 1990 yılında 7.360 TL kamu yatırımı öngörülmüş iken 2008 yılında ise 17.850.000 TL kamu yatırımı planlanmıştır. Eğitim alanına en büyük kamu yatırım kaynağının ayrıldığı yıl 2007’dir.

 

Balıkesir ilinde kamu yatırımlarından yeterli pay alamayan sektörlerden biri de sağlık sektörüdür. Sağlık sektörüne 1990 yılında 3.042 TL kamu yatırımı öngörülmüş iken bu dağılım 2008 yılında 21.600.000 TL olmuştur. Sağlık alanına en büyük kamu yatırım kaynağının ayrıldığı yıl 2008’dir.

 

Genel olarak kamu yatırımlarının il toplamına bakıldığında 1990 yılında 140.694 TL kamu yatırımı söz konusu iken 2008 yılında 181.013.000 TL kamu yatırımının planlandığı görülmektedir.

 

 

Tablo 3: Balıkesir İli Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (1990-2008) (cari fiyatlarla) ( bin TL)

 

      Sektör

Yıl

Tarım

Maden

İmalat

Enerji

Ulaşt/

Haber.

Turizm

Konut

Eğitim

Sağlık

Diğer Hiz.

Toplam

 

1990

 

22 900

 

12 150

 

39 960

 

25 095

 

7 282

 

300

 

1 830

 

7 360

 

3 042

 

20 775

 

140 694

 

1995

 

312 100

 

43 000

 

76 070

 

150 000

 

46 501

 

68 000

 

----

 

292 250

 

52 200

 

343 597

 

1 383 718

 

2000

 

5 107 000 

 

1 260 000

 

8 527 000

 

5 000 000

 

1 604 000

 

125 000

 

10 000

 

6 085 000

 

1 223 000

 

15 942 000

 

44 884 000

 

2001

 

5 655 000

 

3 855 000

 

14 863 000

 

6 000 000

 

1 802 000

 

-----

 

106 000

 

8 411 000

 

1 150 000

 

19 653 000

 

61 495 000

 

2002

 

6 651 000

 

5 456 000

 

60 853 000

 

14 000 000

 

2 000 000

 

-----

 

200 000

 

13 786 000

 

8 993 000

 

15 199 000

 

121 612 000

 

2003

 

16 418 000

 

8 001 000

 

24 632 000

 

14 000 000

 

5 400 000

 

-----

 

-----

 

18 359 000

 

6 603 000

 

11 936 000

 

105 349 000

 

2004

 

17 622 000

 

14 750 000

 

13 962 000

 

15 500 000

 

8 000 000

 

-----

 

-----

 

14 491 000

 

10 200 000

 

23 854 000

 

118 379 000

 

2005

 

24 417 000

 

14 862 000

 

9 439 000

 

15 000 000

 

6 389 000

 

-----

 

-----

 

15 947 000

 

11 261 000

 

41 075 000

 

138 390 000

 

2006

 

39 699 000

 

11 616 000

 

13 181 000

 

5 000 000

 

9 062 000

 

600 000

 

-----

 

19 092 000

 

6 745 000

 

26 173 000

 

131 168 000

 

2007

 

36 232 000

 

20 558 000

 

12 165 000

 

12 165 000

 

10 030 000

 

-----

 

150 000

 

19 130 000

 

9 500 000

 

21 638 000

 

139 403 000

 

2008

 

36 071 000

 

5 356 000

 

12 784 000

 

7 500 000

 

44 737 000

 

1 000 000

 

-----

 

17 850 000

 

21 600 000

 

34 115 000

 

181 013 000

 

  Kaynak: www.dpt.gov.tr/kamuyat/ilozet ( 21/04/2010) ve www.dpt.gov.tr/kamuyat/il (21/04/2010) ’deki veriler yardımıyla hazırlanmıştır.


 Tablo 4: Balıkesir İli Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı (1990-2008) (2008 fiyatlarıyla) ( bin TL)

 

      Sektör

Yıl

Tarım

Maden

İmalat

Enerji

Ulaşt/

Haber.

Turizm

Konut

Eğitim

Sağlık

Diğer Hiz.

Toplam

 

1990

 

22 313 163

 

10 446 221

 

30 355 515

 

19 344 022

 

6 213 310

 

247 076

 

1 648 054

 

5 900 745

 

2 553 298

 

14 996 751

 

114 018 155

 

1995

 

18 264 813

 

2 110 129

 

3 270 224

 

6 414 653

 

2 264 596

 

3 290 126

 

-----

 

13 555 886

 

2 615 164

 

13 745 034

 

65 530 625

 

2000

 

22 877 359

 

5 009 424

 

31 598 872

 

18 061 665

 

6 328 654

 

510 122

 

46 186

 

24 010 745

 

5 125 043

 

55 732 411

 

169 300 481

 

2001

 

15 550 936

 

8 650 786

 

29 391 419

 

11 568 026

 

4 013 060

 

-----

 

297 168

 

18 218 704

 

2 750 648

 

35 668 485

 

126 109 232

 

2002

 

13 685 630

 

8 886 065

 

85 346 569

 

19 178 615

 

3 232 622

 

-----

 

415 689

 

21 392 707

 

15 620 399

 

19 370 313

 

187 128 609

 

2003

 

28 755 512

 

11 763 017

 

32 405 767

 

18 094 487

 

7 878 761

 

-----

 

-----

 

26 057 319

 

10 152 651

 

14 643 618

 

149 751 132

 

2004

 

26 983 762

 

19 627 215

 

16 986 980

 

18 600 192

 

10 564 436

 

-----

 

-----

 

18 740 890

 

14 015 721

 

27 474 400

 

152 993 596

 

2005

 

34 722 928

 

19 650 282

 

11 963 816

 

18 825 631

 

8 383 282

 

-----

 

-----

 

20 888 166

 

15 111 699

 

50 736 541

 

180 282 345

 

2006

 

47 505 457

 

13 503 812

 

15 105 432

 

5 700 177

 

10 454 748

 

699 334

 

-----

 

22 190 329

 

7 837 458

 

29 795 230

 

152 791 977

 

2007

 

38 061 714

 

21 596 177

 

12 779 331

 

12 779 331

 

10 536 514

 

-----

 

157 574

 

20 096 064

 

9 979 749

 

22 730 717

 

148 717 171

 

2008

 

36 071 000

 

5 356 000

 

12 784 000

 

7 500 000

 

44 737 000

 

1 000 000

 

-----

 

17 850 000

 

21 600 000

 

34 115 000

 

181 013 000

 

  Kaynak: www.dpt.gov.tr/kamuyat/ilozet ( 21/04/2010) ve www.dpt.gov.tr/kamuyat/il (21/04/2010) ’deki veriler yardımıyla hazırlanmıştır.


 

Gerek sektörel ve gerekse il toplamı açısından bakıldığında Balıkesir ilindeki kamu yatırımlarının dönem içinde (1990-2008) cari fiyatlarla önemli düzeylerde artışlar gösterdiği görülmektedir. Ancak bu durum ilin toplam kamu yatırımlarının gelişiminin değerlendirilmesinde hatalı sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılabilmesi için ilin cari kamu yatırımı büyüklükleri DPT’nin Kamu Sabit Sermaye Yatırım Deflatörü (2008=1) (DPT,2010) kullanılarak reel hale dönüştürülmüş ve kamu yatırımlarının reel bazda sektörel gelişimi Tablo 4’de verilmiştir.

 

Balıkesir  iline yapılan kamu yatırımlarının sektörel dağılımının 2008 fiyatları bazında inceleme dönemi içinde gösterdiği gelişme, cari fiyatlara göre gösterdiği gelişmelerden özellikle bazı sektörler açısından önemli farklılıklar arz etmektedir. Sektörel olarak bakıldığında özellikle madencilik, imalat sanayi, enerji sektörlerinde cari fiyatlara göre ortaya çıkan önemli artışların aksine dönem içerisinde reel düzeyde bir azalma olduğu dikkat çekmektedir. Tarım, ulaştırma/haberleşme, eğitim ve sağlık sektörlerinde ise önemli reel artışlar olduğu ortaya çıkmaktadır. İl düzeyinde önemli paya sahip bu 4 sektördeki reel artış, il toplamına da yansımıştır. İl geneline bakıldığında 2008 fiyatlarıyla kamu yatırımlarının 1990 yılında 114.018.1155 TL olduğu  2008 yılında ise 181.013.000 TL’ye ulaştığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının reel düzeyi 2008 yılında 1990 düzeyinin üstündedir.

 

4-SONUÇ

 

Balıkesir iline yönelik olarak yapılan kamu yatırımlarının1990-2008 yılları arasındaki sektörel dağılımının ele alındığı bu çalışmada, öncelikle ilin Türkiye açısından ve kendi içinde gösterdiği sosyo ekonomik gelişme farklılıkları  DPT’nin sosyo-ekonomik gelişme endeksi çalışmalarında kullanılan bazı değişkenler yardımıyla ortaya konulmuştur. Balıkesir ili açısından saptanan bu sosyo ekonomik gelişme farklılıkları ile Balıkesir iline ayrılan kamu yatırımlarının oransal dağılımı arasında uyumsuzluklar saptanmıştır. Bir başka ifadeyle Balıkesir iline ayrılan kamu yatırımlarının öncelik sıralaması sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki olumsuzlukları giderici niteliğe sahip değildir.

 

Çalışmada 1990-2008 yılları arasında Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının gelişimi cari fiyatlarla ve 2008 yılı fiyatlarıyla ayrı ayrı incelendiğinde ortaya çıkan sonuçların birbiriyle farklılık arz ettiği görülmektedir. Bu durum, Balıkesir iline yapılan kamu yatırımlarının eğiliminin saptanmasında cari fiyatlar bazında yapılan değerlendirmelerin yanıltıcı  sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Bu nedenle çalışmada DPT tarafından hazırlanan 2008 yılı kamu sabit sermaye yatırımları deflatörü kullanılarak ilin kamu yatırımı büyüklükleri reel olarak ifade edilmiştir.

 

Çalışmanın bu genel bulguları dikkate alındığında gelecekte Balıkesir iline  ayrılacak kamu yatırımlarının ilin sosyo-ekonomik gelişme düzeyine ilişkin önceliklerine uygun olarak tahsis edilmesinde çok sayıda öneri getirilmesi mümkün olmakla birlikte; ilin ilçeleri arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının giderilebilmesi, ilin mevcut üstünlüklerinden (turizm ve tarım sektörü gibi) yararlanılabilmesi, dışsallık etkisi yüksek olan eğitim ve sağlık sektörlerine yönelik alanlara daha fazla pay ayrılması, ulaştırma sektörüne yönelik olarak günün gereklerine uygun projelere öncelik verilmesinin, ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılması açısından gözardı edilmemesi gereken en önemli unsurlar olduğu açıktır. 

 


Kaynakça:
Dinçer, B., M. Özaslan - E.Satılmış, (1996), İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, Ankara.

Dinçer, B., M. Özaslan - T. Kavasoğlu , (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik             Gelişmişlik Sıralaması Araştırması  , DPT Yayın No: 2671, Ankara.

DPT, Kamu Yatırımları,http:// www.dpt.gov.tr/kamuyat/ilozet , Erişim Tarihi: 21.04.2010

DPT, Kamu Yatırımları, http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/il, Erişim Tarihi: 21.04.2010

DPT, Kamu Yatırımları, http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/deflator, Erişim Tarihi: 22.04.2010