YIL: 13

SAYI: 146

ŞUBAT 2010

 

 

önceki

yazdır

 

 

  Yrd.Doç.Dr.Nilgün SARIKAYA

 

   

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDAKİ BEKLENTİ VE ALGILAMALARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerden gelen Erasmus öğrencilerinin Sakarya ili ve Sakarya Üniversitesindeki eğitim ve yaşam şartlarına ilişkin beklenti ve algılamalarının değerlendirilmesidir. Araştırma bulguları ışığında, Sakarya Üniversitesindeki Erasmus programının bir değerlendirilmesinin yapılmasına yönelik ipuçları elde edilecek ve Üniversite yönetiminin bu bilgilerden faydalanacağı düşünülmektedir. On farklı Avrupa ülkesinden gelen 43 Erasmus öğrencisi üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Erasmus öğrencilerinin Sakarya Üniversitesindeki kültürel, sosyal ve eğitim konularındaki beklenti ve algılamalarının demografik özelliklere göre değişiklik gösterdiği gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erasmus, Beklenti, Algılama, Sakarya Üniversitesi

A STUDY ON THE ERASMUS STUDENTS’ EXPECTATIONS AND PERCEPTION OF THE SAKARYA UNIVERSITY

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the Erasmus Students’ expectations and perceptions of the living conditions in Sakarya and the education quality at the Sakarya University. It is expected that the findings will be useful for the assessment of the existing the Erasmus program at the Sakarya University as well as for taking corrective actions for the improvements in the program. A questionnaire was carried out on 43 the Erasmus students coming from 10 different European countries. Findings indicate that respodents’ expectations and perceptions of social, cultural and education conditions at the Sakarya University differ across demographic conditions.      

KeyWords: Erasmus, Expectations, Perceptions, Sakarya University

1.GİRİŞ

Üniversite eğitiminde kültürel, sosyal değerler çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında eğitimde ortak bir dil, kültür yaşamak adına düzenlenen Erasmus programı çerçevesinde bugün bir çok öğrenci Türkiye’ye gelmekte veya Türkiye’den gitmektedir. Gidiş gelişlerde öğrenciler farklı kültürel, sosyal, eğitim ve gözlemleme deneyimi kazanmaktadırlar.  

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet ettiği düşünülmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir (1).

Erasmus ile 2009 yılında, 162.000’den fazla Avrupalı öğrenci ve 27.000 akademisyen eğitim amaçlı hareketliliklerde bulundular. Ayrıca ilk defa olarak Erasmus 20.000 kadar öğrencinin farklı ülkelerdeki firmalarda çeşitli işlere yerleştirilmesini ve 5000 kadar akademisyenin eğitim faaliyetlerini yurt dışında sürdürmelerine imkan sağlamıştır (2).

Bu derece artan popüleritesi dikkate alındığında, Erasmus programına yönelik öğrenci beklenti ve mevcut programla ilgili algı ve değerlendirmelerin ne olduğuna ilişkin literatürde son derece sınırlı sayıda çalışmanın olduğu gözlenmiştir. Sözkonusu beklentilerin olumlu olması, öğrencilerin programa ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi programın etkinliği ve geliştirilmesi açısından önem arzetmektedir.

n   Tüketici beklentileri, bir tüketicinin bir hizmet performansını değerlendirmek amacıyla o hizmetle ilgili sahip olduğu deneme/satınalma / hizmet alma öncesi hizmetler / düşüncelerdir. Başka bir ifade ile, tüketici beklentileri alınan hizmetin performansının değerlendirilmesinde karşılaştırma kriteri (standardı) olarak işlev gören inançlar ve düşüncelerdir (3). Aşağıda tablo.1’de müşteri tatmini ile beklenti ilişkisi görülmektedir.

                                        Tablo.1. Müşteri Tatmini ve Beklenti İlişkisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algılama, araştırmacılarca farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Örneğin Lundberg, algılamayı duyu organlarına çarpan çevresel uyaranların farkına varılması ve yorumlanması şeklinde tanımlamaktadır (4). Schiffman ve Kanuk ise algılamayı, bireyin dış dünyayı anlamlı ve kendi içinde uyumlu bir şekilde resmetmesi amacıyla dışarıdan gelen uyarıları seçme, organize etme ve yorumlama sürecidir şeklinde ifade etmektedir (5). Buna göre, algılama dışımızdaki dünyayı nasıl gördüğümüz şeklinde tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise de, algılama bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinmesidir (6).Algılama süreci ile kişi çevresindeki uyarıcılara anlam verir. Diğer bir tanımda ise algılama, ürünün özünde, ambalajında ya da reklamlarında tüketicilerin kendilerine iletilmek istenen mesajı duyma, koku alma, tatma, dokunma ya da görme yoluyla fark etmesidir (7).

Algılama ağırlıklı olarak kişisel nitelikte olup, bireyin ihtiyaçlarına, özelliklerine, değerlerine ve beklentilerine göre değişebilecektir. Algılamada çevresel uyarıcıların duyu organlarınca hissedilmesi neticesinde birey uyarıcıyı yorumlama yoluna gidecektir. Bu yorumlama ile anlamlandırma gerçekleşmiş olacaktır. Bu anlamlandırma sürecinde çok sayıda faktör etkili olmaktadır. Dolayısıyla, uyarıcıların algılaması objektif olmaktan çok özneldir. Çünkü, anlamlandırma sürecinde geçmiş deneyimler, beklentiler ve kişisel özellikler ağırlıklı olarak belirleyici olmaktadır (8).      

Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerden gelen Erasmus öğrencilerinin Sakarya ili ve Sakarya Üniversitesindeki eğitim ve yaşam şartlarına ilişkin beklenti ve algılamalarının değerlendirilmesidir. Araştırma bulguları ışığında, Sakarya Üniversitesindeki Erasmus programının bir değerlendirilmesinin yapılmasına yönelik ipuçları elde edilecek ve Üniversite yönetiminin bu bilgilerden faydalanacağı düşünülmektedir.

2. ERASMUS PROGRAMI VE AMACI   

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır (9).

Erasmus programı LLP (Lifetime Learning Program)/ Yaşamboyu Öğrenim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmusta geçen yıl öğrenci sayısını arttıran ülkeler Lüksemburg ve Türkiye oldu. AB’nin verilerine göre, Türkiye Erasmus ilk 4 yılda toplam 14.bin 706 öğrenciyi Avrupa’daki üniversitelerin değişim programlarına gönderdi. Erasmus’ta Türklerin geçen yıl en çok tercih ettiği ülkeler 1184 öğrenciyle Almanya, 731 öğrenci ile Polonya 557 öğrenciye İtalya, 433 öğrenciyle İspanya, 418 öğrenciyle Hollanda ve 375 öğrenciyle Fransa şeklinde sıralandı.

Öte yandan, 2007-2008 akademik yılında Avrupa’dan Türkiye’deki üniversitelere gelen öğrenci sayısı %36 artışla bin 799’a ulaştı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülke 427 ile Almanya olurken, Polonya’dan 316, Fransa’dan 167, Hollanda’dan 155, Çek Cumhuriyeti’nden 111ve Litvanya’dan 109 öğrenci Türkiye’yi tercih etti. Bu arada, 2007-2008 yılında Erasmus programına Türkiye’den %38 artışla bin 904 öğretim görevlisi katılırken, Türkiye’ye gelen Avrupalı öğretim görevlisi sayısı 666’dan 931’e çıktı (10).         

Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci olabilirken, öğretim elemanları aynı koşullar altında 1 hafta - 6 hafta aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda, üniversitelerarası öğrenci gelmesi konusunda bulunulan ortam, imkanları cazip bir üniversite olması, sosyal yaşantıdan memnun olunması tercih edilmede önemli rol oynayacaktır.   

3.YÖNTEM

Araştırma için ölçme yöntemi olarak, anket kullanımı tercih edilmiş ve uygulanmıştır. Araştırmanın evrenine ve örneklemine Sakarya Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu Erasmus öğrencilerinin hepsi girmektedir. Anket uygulaması Mart-Nisan 2009 yılında gerçekleştirilmiştir Araştırma metodolojisi olarak, 43 kişi üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket ilk önce Türkçe hazırlanmış olup daha sonra İngilizceye çevrilerek uygulanmıştır.

Uygulama anketinin geliştirilmesi sürecinde literatür çalışması yapılarak ankette yer alabilecek bilgiler ve sorular belirlenmeye çalışılmıştır Araştırma verileri SPSS ortamında değerlendirilmiş olup, frekans dağılımları, t testi, ANOVA, analizler kullanılarak yorumlanmaya çalışılmıştır.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Katılımcıların yarısından fazlası bayandır. Yarısı 21-22 yaş aralığında, yaklaşık %30’u 23-24   yaş arasındadır. Aile büyüklüğü açısından ise, yaklaşık olarak yarısı 4 kişilik bir aileye sahipken, %10’u 5 kişi ve üzeri bir aile büyüklüğüne sahiptir. Yaklaşık yarısı bir kardeşe sahipken, %20’sinin hiç kardeşi bulunmamaktadır. Ailelerin aylık net gelirleri açısından, yarısı 751-1000$, %25’i ise1001$ ve üstü gelire sahiptir..Katılımcıların aylık harçlıkları %75’den fazlası 0-250$ iken, %20’si 251-500$ harçlığa sahiptir. Öğrencilerin annelerinin mesleği işçi ve serbest meslek ağırlıklı iken, baba mesleği de işçi ve emekli ağırlıktadır.

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler

Kişi

(%)

Medeni durum

Bekar

43

100

Evli

0

0

Yaş

17-18

1

2,3

19-20

6

14

21-22

22

51,2

23-24

12

27,9

25+

2

4,7

Cinsiyet

Bay

18

41,9

Bayan

25

58,1

Ailedeki kişi sayısı

3

9

20,9

4

21

48,8

5

9

20,9

5+

4

9,3

Kardeş sayısı

Yok

9

20,9

1

21

48,8

2

10

23,3

3

3

7

Ailenin aylık net geliri

251-500 $

3

7

501-750 $

7

16,3

751-1000 $

22

51,2

1001 $ +

11

25,6

Aylık harçlık

0-250 $

33

76,7

251-500 $

9

20,9

501-750 $

1

2,3

1001 $ +

-

-

Annenin mesleği

İşçi

12

27,9

Memur

9

20,9

Serbest meslek

12

27,9

Emekli

3

7

Ev hanımı

3

7

Diğer

4

9,3

Babanın mesleği

İşçi

11

25,6

Memur

3

7

Serbest meslek

12

27,9

Emekli

15

34,9

Diğer

2

4,7

 

Tablo .3 Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler

Ülke

Kişi

 (%)

İspanya

11

25,6

Polonya

10

23,3

Çek cumhuriyeti

6

14

Letonya

6

14

Belçika

3

7

Macaristan

3

7

Danimarka

1

2,3

Fransa

1

2,3

İtalya

1

2,3

Slovakya

1

2,3

Genel toplam

43

100

 

Tablo.3’ de ankete katılanların %25’ini İspanyol öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencileri sırasıyla Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Belçika, Macaristan, Danimarka, Fransa, İtalya, Slovakyadan gelen öğrenciler takip etmektedir. 

Tablo 4. Türkiye’de Bulunulan Süre

Süre

Kişi

(%)

0-6 ay

31

72,1

6 ay

11

25,6

1 yıl

1

2,3

Genel toplam

43

100

 Tablo 4’de Erasmus kapsamında gelen öğrenciler %72’si 0-6 ay arasında, %30’u ise 6 ay- bir yıl arasında Sakarya Üniversitesinde bulunduklarını belirtmişlerdir.

 

Tablo.5. Eğitim Gördükleri Alanlar

Bölüm

Kişi

(%)

Bölüm

Kişi

(%)

İktisat

11

25,6

Çevre mühendisliği

2

4,7

Psikoloji

5

11,6

İşletme

2

4,7

Almanca öğretmenliği

4

9,3

Turizm

2

4,7

Tarih

4

9,3

Eğitim bilimleri

1

2,3

Ziraat mühendisliği

4

9,3

Rekreasyon

1

2,3

Ekonomi ve iş ilişkileri

3

7

Uluslar arası ilişkiler

1

2,3

Turizm işletmeciliği

3

7

 

 

 

Toplam

34

 

Genel toplam

43

100

Tablo.5’de Erasmus kapsamında gelen öğrencilerin %25’i iktisat alanında eğitim görürken, bunu sırasıyla psikoloji, Almanca öğretmenliği, tarih, işletme, çevre mühendisliği v.b takip etmektedir. Öğrenciler ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında eğitim görmektedirler.

Tablo.6. İletişim Sorunu / Türkiye’ye tekrar gelme isteği

İletişim Sorunu

Kişi

(%)

Türkiye’ye tekrar gelmek ister misiniz?

Kişi

%

Evet

25

58,1

Evet

43

100

Hayır

18

41,9

Hayır

0

0

Genel toplam

43

100

Genel toplam

43

100

Katılımcıların yarısından fazlası Türklerle iletişimde sorun yaşadıklarını belirtmektedirler. Buna karşılık, iletişim sorun yaşadıkları halde öğrenciler tekrar gelmek istemektedirler. Tablo 7’de de görüldüğü gibi, öğrencilerin tamamına yakını Türkiye’nin çok güzel ve mutlaka gelinmesi gereken bir ülke olduğunu belirtmektedirler.

 

Tablo .7. Türkiye Beğenisi

Türkiye beğenisi

Kişi

(%)

Çok güzel bir ülke, kesin gelmelisiniz.

41

95,3

Çok güzel değil ama görülmeye değer

2

4,7

Fikrim yok/ kararsızım.

0

0

 Güzel bir ülke değil fakat son kararı sana bırakıyorum.

0

0

 Çok kötü bir yer, kesinlikle gitme.

0

0

Genel toplam

43

100

Tablo .8. İngilizce seviyesi

İngilizce dil seviyesi

Kişi

%

Orta

23

53,5

İyi

14

32,6

Çok iyi

6

13,9

Genel toplam

43

100

Öğrencilerin yarısının ingilizce düzeyi orta seviyede, %30’unun orta seviyededir.

.                   Tablo .9. Burs/Kredi İmkanı / Alınan paranın yeterliliği

Burs/kredi

Kişi

(%)

Alınan paranın yeterliliği

Kişi

%

Müracaat etmedim

13

30,2

Evet

33

76,7

Alıyorum

30

69,8

Hayır

10

23,3

Genel toplam

43

100

Genel toplam

43

100

Öğrencilerin %70’e yakını bir kurumdan veya kuruluştan burs/ kredi aldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %80’e yakını aldıkları paranın yettiğini belirtmektedirler.

Tablo. 10. Barınma İmkanları

Barınma

Kişi

(%)

Yurt (özel)

19

44,2

Pansiyon

1

2,3

Arkadaşlarımla ev kiraladım

22

51,2

Diğer

1

2,3

Genel toplam

43

100

Barınma imkanları açısından öğrencilerin yarısından fazlası arkadaşlarıyla ev kiraladıklarını, yarıya yakını ise, yurtta kaldıklarını belirtmektedirler

Tablo 11.Türkiye’ye geldiklerinde sorulan ilk soru

İlk sorulan soru

Kişi

%

Adın ne?

9

20,9

Buraya alışabildin mi?

1

2,3

İngilizce biliyor musun?

1

2,3

Kız arkadaşın var mı?

1

2,3

Nasılsın?

1

2,3

Neden Türkiye?

2

4,7

Nerelisin?

27

62,8

Tavla oynar mısın?

1

2,3

Genel toplam

43

100

Öğrencilerin Türkiye’ye geldiklerinde en çok sorulan soru nereli oldukları ve adının ne olduğudur.

Tablo.12. Yaşanan  kültürel farklılıklar ve halen yaşanılan sorunlar

Kültürel farklılıklar

Kişi

%

Halen yaşanılan sorunlar

Kişi

%

Davranış tarzları

16

37,2

Dil

31

72

Dine bakış açısı

27

62,8

Yaşam tarzı

3

7

Giyim tarzı

0

0

Barınma

2

5

Yemekler

0

0

Diğer

7

16

Genel toplam

43

100

Genel toplam

43

100

Öğrenciler en büyük kültürel farklılığı dine bakış açısında ve davranış tarzlarında yaşamaktadırlar. Öğrencilerin büyük çoğunluğu halen dil konusunda da sorunlar yaşamaktadırlar.

Tablo 13.Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirdikleri yerler

Gidilen Yerler

Cevaplar

Katılımcılar %

f

%

Bar, Klüp

38

43,7

88,4

Sinema

19

21,8

44,2

Kafe

9

10,3

20,9

Spor

7

8,0

16,3

Diğer

7

8,0

16,3

Piknik

3

3,4

7,0

Kütüphane

3

3,4

7,0

Tiyatro

1

1,1

2,3

Toplam

87

100,0

202,3

 

Öğrenciler boş zamanlarında en çok bar, klüplere ve de sırasıyla da sinemaya, kafelere gitmektedirler.

Tablo .14. Gıda / Giyim Sektörü fiyatlarının değerlendirilmesi

Gıda sektörü ürün fiyatları

Kişi

%

Giyim sektörü ürün fiyatları

Kişi

%

Pahalı

2

4,7

Pahalı

2

4,7

Fikrim yok/Kararsızım

3

7

Fikrim yok/Kararsızım

3

7

Ucuz

34

79,1

Ucuz

37

86

Çok ucuz

4

9,3

Çok ucuz

1

2,3

Genel toplam

43

100

Genel toplam

43

100

Öğrencilerin çoğunluğu gıda ve giyim fiyatlarını ucuz bulduklarını belirtmektedirler.

Tablo.15 Sakarya’daki işletmelerin hizmet anlayışı /kalitesi ile Esnaf ve halkın davranışlarından memnuniyet derecesi

Sakaryadaki yerel esnafın ve halkın davranışı

Kişi

%

Sakarya’daki işletmelerin hizmet anlayışı ve kalitesi

Kişi

%

Çok memnunum

1

2,3

Çok memnunum

1

2,3

Memnunum

12

27,9

Memnunum

10

23,3

Fikrim yok/Kararsızım

15

34,9

Fikrim yok/Kararsızım

19

44,2

Memnun değilim

15

34,9

Memnun değilim

13

30,2

Genel toplam

43

100

Genel toplam

43

100

                     

Öğrencilerin üçte biri Sakarya’daki işletmelerin hizmet anlayışlarından ve verdikleri hizmet kalitesinden, Sakarya’da yerel esnafın ve halkın davranışlarından memnun olmadıklarını  belirtmişler ve bir kısmı da bu konuda kararsız kalmışlardır. 

Tablo.16. Sakarya Üniversitesindeki Erasmus Öğrencilerinin Sakarya Üniversitesindeki Eğitim ve Yaşam Şartlarına İlişkin Beklenti ve Algılamalarının Değerlendirilmesi

 

Beklediğimden çok daha kötü

Beklediğimden biraz kötü

Tam beklediğim gibi

Beklediğimden biraz daha iyi

Beklediğimden çok daha iyi

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1. Dersliklerin temizliği                            

 

-

-

1

2,3

26

60,5

12

27,9

4

9,3

2. Dersliklerin kapasitesi

(Büyüklük vb..)

1

2,3

2

4,7

21

48,8

11

25,6

8

18,6

3. Dersliklerin fiziki koşulları

(ısıtma, aydınlatma vb…)

-

-

3

7

11

25,6

22

51,2

7

16,2

4. Boş zamanları  değerlendirme

imkanları (dinlenme,ders çalışma v..)

1

2,3

2

4,7

15

34,9

18

41,9

7

16,3

5. Fiziki ve doğal çevre  

 

-

-

1

2,3

11

25,6

18

41,9

13

30,2

6. Kaynak zenginliği (Kitap,dergi vb..)                           

1

2,3

6

14

24

55,8

6

14

6

14

7. Derslerde bilgisayar kullanımı

 

1

2,3

3

7

10

23,3

13

30,2

16

37,2

8. Ders dışı bilgisayar kullanımı

 

-

-

1

2,3

14

32,6

14

32,6

14

32,6

9. Ödünç kitap alma kolaylığı

 

-

-

2

4,7

30

69,8

7

16,3

4

9,2

10. Üniversitenin internet ağı

 

-

-

1

2,3

6

14

14

32,6

22

51,2

11. Yemekhanede verilen yemeğin,

lezzeti, fiyatı…

1

2,3

2

4,7

3

7

4

9,3

33

76,7

12. Belge alma kolaylığı

 

6

14,0

14

32,6

15

34,9

3

7,0

5

11,6

13. Bürokratik işlemler

 

-

-

22

51,2

12

27,9

4

9,3

5

11,6

14. Çalışanların davranışı

 

-

-

4

9,3

12

27,9

20

46,5

7

16,3

15. Arkadaşlarımın tutumları

 

-

-

1

2,3

5

11,6

16

37,2

21

48,8

16. Sorunlarıma gereken

önemin verilmesi

2

4,7

1

2,3

4

9,3

11

25,6

25

58,1

17. Kültürel aktiviteler      

 

-

-

5

11,6

13

30,2

17

39,5

8

18,6

18. Sosyal aktiviteler

-

-

4

9,3

16

37,2

14

32,6

9

20,9

19. Sağlık hizmetleri

 

-

-

3

7,0

11

25,6

12

27,9

17

39,5

20. Üniversitenin imajı

 

-

-

3

7,0

20

46,5

6

14,0

14

32,6

21.İş dünyasını tanımada sağladığı imkanlar (konuşmacı getirme,staj vs

1

2,3

15

34,9

17

39,5

5

11,6

5

11,6

22. Hocaların tutumu

-

-

2

4,7

8

18,6

22

51,2

11

25,6

23. Ulaşım imkanı

 

2

4,7

21

48,8

12

27,9

2

4,7

6

14

 

Tablo 16’.de görüldüğü gibi; Sakarya Üniversitesindeki Erasmus öğrencileri dersliklerin temizliğinin, dersliklerin kapasitesinin, kaynak zenginliğinin, ödünç kitap alma kolaylığının, belge alma kolaylığının, sosyal aktivitelerin, üniversitenin imajının, iş dünyasını tanımada sağladığı imkanların (konuşmacı getirme,staj vs), tam bekledikleri gibi olduğunu, beklentilerini karşıladığını, tatmin olduklarını, belirtmişlerdir.

Dersliklerin fiziki koşullarının (ısıtma, aydınlatma vb), boş zamanları değerlendirme imkanlarının (dinlenme, ders çalışma v.b.), fiziki ve doğal çevrenin, çalışanların davranışlarının, kültürel aktivitelerin, hocaların tutumunun beklentilerinin biraz daha üstünde olduğunu, memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.

Derslerde ve ders dışı bilgisayar kullanımının, üniversitenin internet ağının, yemekhanede verilen yemeğin, lezzeti, fiyatının, arkadaşlarının tutumunun, sorunlara gereken önemin verilmesinin, sağlık hizmetlerinin beklediklerinden çok daha iyi olduğunu, beklentilerinin aşıldığını, çok etkilendiklerini belirtmişlerdir.      

Erasmus öğrencilerinin yarısından fazlası Sakarya Üniversitesindeki bürokratik işlemlerin ve ulaşım imkanının beklediklerinden biraz daha kötü olduğunu, beklentilerini karşılamadığını, hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişlerdir.    

Gruplar Arası Karşılaştırmalar

Araştırma bağlamında, Sakarya üniversitesindeki Erasmus Öğrencilerinin Sakarya Üniversitesi hakkındaki beklenti ve algılamalarının demografik özelliklere göre değişip değişmediğini anlamak için çeşitli gruplar arası karşılaştırma testleri yapılmıştır . Demografik özelliklerin Sakarya üniversitesindeki Erasmus Öğrencilerinin Sakarya Üniversitesi hakkındaki beklenti ve algılamaları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Oneway-ANOVA ve t-test analizi yapılmış, istatistiki açıdan anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Tablo.17 ve Tablo.18’de Erasmus öğrencilerinin Sakarya Üniversitesi hakkındaki beklenti ve algılamalarında cinsiyet, yaş, aile büyüklüğü, anne mesleği, baba mesleği, ailelerin aylık net gelirleri, öğrencilerin aylık harçlıkları açısından farklılıklar olduğu görülmektedir.

 

 

Tablo.17.Sakarya Üniversitesindeki Erasmus Öğrencilerinin Sakarya Üniversitesi hakkındaki beklenti ve algılamaları ile Demografik Özellikler Arasındaki Farklılıklara Yönelik t-testi Analizi

 

 

t

p

Açıklama (t-Test )

Belge alma kolaylığı

-2,721

0,01

Bayanlar baylara göre belge alma kolaylığına daha fazla önem vermektedirler.

Bürokratik işlemler

-3,107

0,004

Bayanlar bürokratik işlemlere baylara göre daha fazla önem vermektedirler.

Arkadaşlarımın tutumları

2,075

0,044

Baylar bayanlara göre arkadaşlarının tutumuna daha fazla önemsemektedirler..

Kültürel aktiviteler

2,6

0,013

Baylar kültürel aktivitelere bayanlara göre  daha fazla önem vermektedirler.

Sosyal aktiviteler

2,197

0,034

Baylar bayanlara göre sosyal aktivitelere daha çok önem vermektedirler.

Üniversitenin imajı

-2,759

0,009

Bayanlar üniversitenin imajını baylara göre  daha çok önemsemektedirler..

İş dünyasını tanımada sağlanan imkanlar

-3,028

0,004

Bayanlar baylara göre iş dünyasını tanımada sağlanan imkanlara daha fazla önem vermektedirler.

 

Tablo.18. Sakarya Üniversitesindeki Erasmus Öğrencilerinin Sakarya Üniversitesi Hakkındaki Beklenti ve Algılamaları ile  Demografik Özellikler Arasındaki Farklılıklara Yönelik Oneway-ANOVA Analizi

 

F

p

 

Hocaların tutumu

4,080

0,024

Öğrencilerin aylık harçlıklarına göre hocaların tutumu açısından farklılık vardır..

Ödünç kitap alma kolaylığı

3,338

0,019

Ödünç kitap alma kolaylığı yaşlara göre değişmektedir.

3,836

0,010

Ödünç kitap alma kolaylığı baba mesleklerine  göre değişmektedir. Buna göre, baba mesleği işçi olanlar ile serbest meslek ve emekli olanlar arasında fark vardır.

Belge Alma kolaylığı

4,549

0,004

Yaş gruplarına göre belge alma kolaylığı  değişmektedir.

Bürokratik işlemler

4,199

0,007

Bürokratik işlemler yaşa göre değişmektedir.

Kaynak zenginliği

 

7,543

0,000

Kaynak zenginliği yaşlara göre değişmektedir..

4,378

0,019

Öğrencilerin kendi aylık harçlıklarına göre kaynak zenginliği açısından farklılıklar görülmektedir.

Üniversitenin internet ağı

5,337

0,002

Üniversitenin internet ağının yeterliliği  açısından yaş grupları arasında farklılık vardır.

Yemekhanede verilen yemeğin lezzeti, fiyatı

4,676

0,004

Yemekhanede verilen yemeğin lezzeti,fiyatı yaşlara göre değişmektedir.

6,834

0,001

Yemekhanede verilen yemeğin lezzeti,fiyatı ailelerin aylık net gelirlerine göre değişmektedir. Ailelerin aylık geliri 501-750$ ile 751-1000$ arasında farklılık vardır.

9,217

0,001

Yemekhanede verilen yemeğin lezzeti,fiyatı  öğrencilerin kendi aylık harçlıklarına göre    farklılıklar göstermektedir.

Derslerde bilgisayar kullanımı

4,618

0,004

Derslerde bilgisayar kullanımı açısından yaşlara göre farklılıklar vardır.

3,077

0,039

Derslerde bilgisayar kullanımı ailelerin aylık net gelirlerine göre değişmektedir. Buna göre, öğrencilerin ailelerin aylık gelirleri 751-1000$ olanlar ile 1001$dan fazla olanlar arasında farklıklar görülmektedir.

Sorunlarıma gereken önemin verilmesi

3,899

0,016

Sorunlara gereken önemin verilmesi aile büyüklüğüne göre değişmektedir. Aile büyüklüğü 5 kişi olanlar ile 3-4 kişi olanlar arasında fark vardır.

3,749

0,011

Yaşlara göre sorunlara gereken önemin verilmesi değişmektedir.

3,428

0,042

Sorunlara gereken önemin verilmesi öğrencilerin kendi aylık harçlıklarına göre değişmektedir.

Sağlık hizmetleri

2,916

0,034

Sağlık hizmetleri yaşa göre değişmektedir.

Dersliklerin kapasitesi

3,491

0,024

Dersliklerin kapasitesi ailelerin aylık gelirlerine göre değişmektedir. Ailesinin aylık gelirleri 751-1000$ ile 1001$dan fazla olanlar arasında fark vardır.

Üniversitenin imajı

2,935

0,033

Üniversitenin imajı yaşa göre farklılık göstermektedir.

İş dünyasını tanımada sağlanan imkanlar

4,716

0,033

İş dünyasını tanımada sağlanan imkanlar yaşa göre değişmektedir.

Arkadaşların tutumu

11,776

0,000

Öğrencilerin aylık harçlıklarına göre arkadaşların tutumu konusunda fark vardır.

Ders dışı bilgisayar kullanımı

3,927

0,015

Ders dışı bilgisayar kullanımı ailelerin aylık gelirlerine göre değişmektedir. 751-1000$ ile 1001$ ve üzeri geliri olanlar arasında fark vardır.

 

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER

Erasmus programı kültürlerin birbiri ile yaşamayı öğrendiği, önyargıların yıkıldığı, hoşgörünün ve refahın olduğu bir coğrafya oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi kültürel değişim programı çerçevesindeki girişimlerle ve kurduğu ilişkilerle en fazla katılım sağlayan kurumlardan olmuştur.

Üniversitemiz ülkemizde Erasmus eğitim programına üye olan bir çok vakıf ve özel üniversitenin arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza atmış ve en çok öğrenci ve eğitmen değişimi yaşayan üniversite olmuştur.

Sakarya Üniversitesine farklı ülkelerden gelen Erasmus öğrencilerinin Sakarya Üniversitesindeki eğitim ve yaşam şartlarına ilişkin konular hakkındaki beklenti ve algılamalarının değerlendirildiği bu çalışmada amaç, gerekli düzenlemelerin yapılması ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunulması, ayrıca Erasmus programı kapsamında Sakarya Üniversitesinin diğer üniversitelere göre tercih edilme oranının da arttırılması ve en çok tercih edilen üniversite olma konumunu korumasıdır.

Bu bağlamda, halen Sakarya Üniversitesinde eğitim gören çeşitli ülkelerden gelen Erasmus öğrencilerinin değerlendirildiği bu çalışmada, öğrencilerin çoğunluğunun İspanyol ve Portekizlilerden oluştuğu, çoğunluğunun 6 aydır Sakarya’da bulunduğu, ağırlıklı olarak sosyal bilimlerde eğitim aldıkları görülmektedir.

Erasmus öğrencilerinin yarısından çoğu insanlarla iletişim kurmakta zorlandıkları halde, Türkiye’ye tekrar gelmek istediklerini ve Türkiye’nin çok güzel ve mutlaka gelinmesi gereken bir ülke olduğunu da belirtmektedirler. Öğrencilerin çoğunluğu da İspanyol ve Portekizli olduğundan dolayı üç ülke de tipik bir Akdeniz ülkesi olduğu için, Türkiye’yi bu anlamda daha sıcak ve yakın bulduğunu, tercih ettiğini söyleyebiliriz..

Öğrencilerin kendi ülkeleri ile Türkiye arasında yaşadıkları en büyük kültürel farklılık dine bakış açısında ve davranış tarzlarında olmakta, bunun yanında giyim tarzları ve yemekler konusunda herhangi bir farklılık yaşamamaktadırlar..   

Sakarya’yı ekonomik bakımdan kendi ülkelerine göre ucuz bulmakla beraber yerel esnafın ve halkın davranışlarından, işletmelerin hizmet anlayışından ve hizmet kalitesinden memnun değildirler.   

Sakarya Üniversitesindeki eğitim imkanları açısından bakıldığında, dersliklerin fiziki koşullarının (ısıtma, aydınlatma vb), boş zamanları değerlendirme imkanlarının ( dinlenme, ders çalışma v.b.), fiziki ve doğal çevrenin, çalışanların davranışlarının, kültürel aktivitelerin, hocaların tutumu konusundaki beklentilerinin biraz daha üstünde olduğu görülmektedir.

Derslerde ve ders dışı bilgisayar kullanımının, üniversitenin internet ağının, yemekhanede verilen yemeğin, lezzeti, fiyatının, arkadaşlarının tutumunun, sorunlara gereken önemin verilmesinin, sağlık hizmetleri konusundaki beklentilerinin üst düzeyde gerçekleştiği görülmektedir.

Bunun yanında Erasmus öğrencilerinin yarısından fazlasının Sakarya Üniversitesindeki bürokratik işlemlerin ve ulaşım imkanı konusundaki beklentilerinin alt düzeyde gerçekleştiği ve sorun yaşadıkları görülmektedir. 

Bütün bu olumlu gelişmeler yanında, bazı iyileştirilmesi gereken konular olduğu gözlenmiştir. Bunların en başında bürokraside yaşananlar zaman kayıpları ve aksaklıklar gelmektedir. Ayrıca Erasmus öğrencileri her ne kadar kendilerine karşı sıcak ilgi ve alaka gösterilse de ilk geldiklerindeki sıkıntılardan söz etmeden geçmemişlerdir. Türkiye'de yaşadıkları en büyük sıkıntının dil konusu olduğunu belirten öğrenciler anlaşmakta güçlük çektiklerini açıkça söylemişlerdir. Bu nedenle; yapılması gereken ya Erasmus programı kapsamında öğrencilere daha kısa zamanda daha etkili Türkçe kursları vermek ya da eğitim sistemimizin büyük gereksinimi olan İngilizce pratiğini bir an önce uygulamaya sokmaktır.

Öğrencilerin üzerinde durduğu diğer önemli bir nokta ise Sakarya’daki ulaşım sorunudur. Bu konuda yapılması gereken ise belediye ile ortak hareket edip ya daha fazla sefer koyulması ya da ayakta öğrenci alımına izin verilmesidir.

Bunların haricinde yemekhanede yapılan yemeğin kalitesi ve fiyatıyla ilgili görüş bildiren öğrencilerin çoğu yemekhaneyi çok başarılı bularak bir anlamda bu sistemin böyle devam etmesi gerektiğini söyledikleri mümkündür.

Sonuç olarak, Erasmus programının amaçlarına uygun hizmet ettiği ve dolayısıyla da programın daha etkin olabilmesi için bu konudaki gayretlerin devam etmesi uygun olacaktır..

 

 


Kaynakça:
(1) www.ulusalajans.com/erasmus
(2).Güçlü bir kariyerin sloganı; Erasmusla 10 parmakta 10 marifet, Eğitim ve Gençlik  Dergisi, Ekim 2009 , Yıl:4, Sayı:11. 
(3) ALTUNŞIK,R., Hizmet Pazarlaması, Ders Notları,2004, Sakarya.
(4) LUNDBERG, George  A., Clarence, C, Schrang ve Otto N. Larsen, Sosyoloji, Çev.Özer Ozankaya, Ankara, 1970.
(5) SCHİFFMAN, L.G. ve L.L.Kanuk, Consumer Behaviour,7.Edition, 2002, Prentice Hall.
(6) MUCUK, İ.,Pazarlama İlkeleri,Türkmen Kitabevi, 13.baskı, 2001, İstanbul.
(7) ALTUNIŞIK, R., Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Modern Pazarlama, Değişim Yayınları,, 4. baskı, Ekim 2006, İstanbul.
(8) İSLAMOĞLU, A., Remzi Altunışık, Tüketici Davranışları, Beta Yayınları, 2. Baskı, Ağustos 2008, İstanbul.
(9).www.sakarya.edu.tr/erasmus
(10)http://www.dogrutercih.com/haber/erasmus-projesinde-turkiye-basarisi-1580/