YIL: 3
SAYI: 35
KASIM 2000
 

önceki

yazdır

 
TÜRKİYE İÇİN AB KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ


  
            10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de gerçekleştirilen Zirve Toplantısında Ülkemize AB'ne katılmaya aday diğer ülkeler ile eşit  koşullarda Aday Ülke statüsü tanınmıştır. Zirvede alınan kararlar uyarınca, Türkiye, AB'nin Tam Üyeliğe aday ülkeler için geliştirdiği Katılım Öncesi Stratejiye dahil edilecek ve bu çerçevede Topluluğun genişleme perspektifi içerisinde Türkiye'ye yönelik mali desteği de tek bir şemsiye altında toplanacaktır. Bu amaçla Komisyon Türkiye'ye yönelik mali yardımların tek bir şemsiye altında toplanması amacıyla 26 temmuz 2000 tarihinde bir çerçeve yönetmelik hazırlamıştır . 

            Katılım Öncesi Stratejinin en önemli aracı olan Katılım Ortaklığı Belgesi, bir taraftan üyeliğe hazırlanma sürecinde aday ülke tarafından kısa ve orta vadede aşama kaydedilmesi gereken öncelikli alanları ortaya koyarken, diğer taraftan sözkonusu uyum çalışmalarına verilecek mali desteğin çerçevesini çizmektedir. Bu bağlamda, Katılım Ortaklığı belgesi ve bu belgede ortaya konan öncelikler çerçevesinde Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyerek hazırlayacağı Topluluk Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin "Ulusal Plan", AB'nin Türkiye'ye yönelik katılım öncesi stratejisinin en önemli unsurları olacaktır.

            Katılım Ortaklığı, aday ülkelerin üyelik başvurusuna cevaben Komisyon tarafından verilen görüşte yer alan hususları dikkate alacak şekilde, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, Topluluk müktesebatının üstlenilmesi ve Topluluk müktesebatının uygulanması için gerekli idari kapasite bakımından her aday ülke için öncelikleri belirlemektedir. Kısa dönem önceliklerde Türkiye'nin 2001 yılı sonuna kadar tamamlanması talep edilen hususlara yer verilirken, orta vadede yerine getirilmesi gereken öncelikler ise tamamlanması bir yıldan fazla sürmesi beklenen ve en geç bir yıl içerisinde çalışmalara başlanması gereken alanları içermektedir. Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı belgesi, Türkiye'nin adaylık sürecinde gösterdiği gelişim dikkate alınarak periyodik olarak güncelleştirilecektir.

            Türkiye için AB Komisyonu tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi, 8 Kasım 2000 tarihinde AB Bakanlar Konseyi'ne sunulmuştur. Belgenin hazırlanmasında Türkiye için hazırlanan 2000 yılı ilerleme raporundaki analizler ve tespitler dikkate alınmıştır. sözkonusu belgede, Türkiye'nin kısa ve orta vadeli öncelikleri ve bu önceliklerin gerçekleştirilmesi için sağlanan mali imkanlar  aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

            Ayrıca, Belgenin İlkeler başlığını taşıyan giriş bölümünde, AB'nin Türkiye'yi, diğer taraflarla birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması yolundaki gayretlerinin başarı ile sonuçlandırılması için destek vermeye çağırdığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin reformlarını desteklemek için güçlendirilmiş siyasi diyaloğu da içeren katılım öncesi stratejiden yararlanacağı  vurgulanmaktadır.

            ÖNCELİKLER VE HEDEFLER
            AB Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları aday ülkelerin katılıma sürecinde belli başlı alanlarda yürütecekleri çalışmaların kapsamını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, katılım sürecine dahil olan devletlerle işbirliği içinde belirlenen somut hedeflere yönelik önceliklerin tanımlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Sözkonusu hedeflere ulaşılması, bu ülkelere sağlanacak yardım ile bazı ülkelerle müzakerelerin ilerlemesi, bazıları ile ise müzakerelerin başlatılması bakımından belirleyici olacaktır. Katılım Ortaklığında öncelikler ve hedefler kısa ve orta vadeli olarak iki başlık altında incelenmektedir. "Kısa vadeli" başlığı altında sıralanan öncelik ve hedefler, Türkiye'nin 2001 yılı sonuna kadar tamamlayabileceği veya kayda değer gelişme gösterebileceği düşünülen alanlar arasından seçilmiştir. "Orta vadeli" başlığı altında yer verilenler ise tamamlanması bir yıldan fazla sürmesi beklenen, ancak yine de 2001 yılı içinde çalışmalara başlanması gereken alanları içermektedir.

            Katılım Ortaklığı Türkiye'nin tam üyeliğe hazırlanması için  öncelikleri alanları ortaya koymaktadır. Türkiye düzenli raporda belirlenen tüm hususlara dikkate alması  gerekecektir. Türkiye'nin ortaklık anlaşmaları, gümrük birliği ve ilgili Ortaklık Konseyi Kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olarak  mevzuat uyumu  ve AB mevzuatının uygulanması konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi de önem arz etmektedir. Topluluk Mevzuatının Türk mevzuatına aktarılmasının tek başına yeterli olmadığı, aynı zamanda AB'dekilerle aynı standartlarda uygulamanın sağlanmasının gerekli olduğu  unutulmamalıdır. Aşağıda sıralanan tüm alanlarda Topluluk mevzuatının güvenilir ve etkin bir şekilde uygulanması  gerekmektedir.

            AB Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporu çerçevesinde , Türkiye için aşağıdaki kısa ve orta vadeli öncelikler ve hedefler  belirlenmiştir:

            KISA VADELİ ÖNCELİKLER (2001)

            SİYASİ ÖLÇÜTLER
            Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi doğrultusunda, ifade özgürlüğü hakkı için Yasal ve anayasal güvenceleri güçlendirmek. Bu bağlamda şiddet içermeyen görüşlerini açıklamaktan hapis cezası verilen kişilerin durumuna işaret etmek.

            Dernek kurma özgürlüğü ve barışçıl toplantı hakkı ve sivil toplumun gelişmesini cesaretlendirmek için yasal ve anayasal güvenceleri güçlendirmek.

            İşkence uygulamalarına karşı mücadeleyi pekiştirmek için yasal hükümleri güçlendirmek ve bu yönde gereken bütün tedbirleri almak ve Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesine uyumu sağlamak.

            Mahkeme öncesi gözaltı ile ilgili yasal uygulamaları (prosedürleri), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda daha fazla uyumlulaştırmak.

            Her türlü insan haklari ihlaline karşı hukuki islah olanaklarınını güçlendirilmesi

            Diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde kanun uygulayıcı yetkililerin insan hakları konusunda yoğun olarak eğitimi.

            Yargının - Devlet Güvenlik Mahkemeleri de dahil olmak üzere - işleyiş  ve etkinliğini uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirmek. Özellikle, hakim ve savcıların Avrupa Birliği mevzuatı - insan hakları alanı dahil olmak üzere - eğitimlerini güçlendirmek.

            Ölüm cezası ile ilgili fiili moratoryumun devam etmesi.

            Türk vatandaşlarının kendi anadillerinde televizyon ve radyo yayını yapmalarını yasaklayan her türlü yasal hükmün kaldırılması.

            Bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarını artırıcı bir bakış açısıyla, bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına yönelik, ve özellikle Güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek.

            Siyasi diyalog bağlamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulma sürecinin başarılı bir biçimde sonuçlanması yolunda gösterdiği çabalara güçlü destek vermek .

            EKONOMİK ÖLÇÜTLER
            Özellikle kamu harcamalarının denetim altına alınmasına ilişkin olarak IMF ve Dünya Bankası ile üzerinde mutabık kalınan hali hazırdaki enflasyonla mücadele ve yapısal reform programının uygulanmasının sağlanması.

            Saydamlığın ve izlemenin güvenceye alınması amacına yönelik olarak mali sektör reformunun uygulanmasına süratle başlanması.

            AB usulleri ve Katılım Öncesi Ekonomik Programın (KÖEP) sunulması ile uyumlu olmak üzere, yıllık mali durum bildirimini içeren bir katılım öncesi mali izleme yöntemi hazırlanması. Katılım Öncesi Ekonomik Programın (KÖEP). KÖEP, ülkenin kapsamlı bir ekonomik program yoluyla AB'ye katılıma hazırlanması amaçlamaktadır.

            Tarımsal reformların sürdürülmesi.

            Sosyal unsur dikkate alınarak devlet işletmelerinin özelleştirilmesine devam edilmesi.

            İÇ PAZAR
            Fikri ve sınai haklar: Fikri haklar mevzuatı uyumuna devam edilmesi ve korsanlıkla mücadelenin güçlendirilmesi.

            Malların serbest dolaşımı: Avrupa standartları, belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi ve markalama konularında uyumun hızlandırılması; mevcut piyasa izleme ve değerlendirme yapılarının teçhizat ve eğitim ile desteklenerek güçlendirilmeye başlanması; Yeni ve Küresel Yaklaşım ilkelerinin iç hukuka aktarılmasını sağlayacak belirli sektörlere (gıda, ilaç, kozmetik, tekstil) ve çerçeve mevzuata ilişkin çalışmaların hızlandırılması ve uygun idari yapılar oluşturulması; ticaret önündeki teknik engelerin kaldırılması.

            Rekabet: Saydamlık ve devlet yardımının düzenli takibinin sağlanmasına temel teşkil etmek için devlet yardımının kontrolü konusundaki sorumluluğu belirtecek mevzuatın kabulü,

            Kamu alımları: Özellikle alım sisteminin daha saydam ve hesap verebilir hale getirilerek Topluluk müktesebatı ile uyumua başlanması.

            VERGİLENDİRME
            Özellikle oranlar, işlem muafiyeti kapsamı, vergilendirme kapsamı ve vergi yapısı olmak üzere tüketim vergileri ve KDV konularında uyuma başlanması; yeni vergi önlemlerinin Kurumlar Vergisi İşleyiş Prensipleri ile uyumlu olmasının güvenceye alınması ve ayrımcı önlemlerin elenmesi.

            Ulusal mevzuatın AB müktesabatı ile uyumuna başlanması.

            TARIM
            İşleyen bir tapu kayıt sisteminin, hayvan tanımlama sistemlerinin ve bitki geçiş izin sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal piyasaların izlenmesi, yapısal ve kırsal gelişime yönelik önlemlerin uygulanması amacıyla idari yapıların iyileştirilmesi.

            Hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele mevzuatı uyumu öncelikli olmak üzere, hayvan ve bitki sağlığı konusundaki Topluluk mevzuatı için uygun bir uyum stratejisi oluşturulması ve özellikle laboratuvar testlerine, kontrol düzenlemelerine ve kuruluşlarına mahsus uygulama kapasitesinin artırılması.

            BALIKÇILIK
            Balıkçılık kaynaklarının kullanımı, piyasa ve yapısal gelişmelerin bir kaynak yönetimi politikası ile izlenmesi, denetim ve kontrol önlemleri ve balıkçılık filosu sicilinin iyileştirilmesi için idari yapıların oluşturulması.

            TAŞIMACILIK
            Taşımacılık alanındaki AB müktesabatının iç hukuka yansıtılması için bir program kabul edilmesi.

            Denizcilik güvenlik standartlarına ilişkin mevzuatın uyumuna başlanması ve güvenlik standartlarının uygulanması.

            Sınıflandırma kuruluşlarının izlenmesi ve Türk bandıra sicilinin performansının artırılması konularında deniz taşımacılığı için bir eylem planının kabul edilmesi.

            Denizcilik idaresinin, özellikle devlet bandıra denetiminin, güçlendirilmeye başlanması.

            İSTATİSTİK
            Özellikle nüfus ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş istatistikleri, dış ticaret ve tarım istatistikleri olmak üzere istatistiklerin daha fazla geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.

            Ticari kayıtların AB standartları ile aynı düzeye getirilmesi.

            İSTİHDAM VE SOSYAL KONULAR
            AB müktesabatı ile uyum için bir strateji ve ayrıntılı bir program benimsenmesi.

            Çocuk işgücü sorunu ile mücadele için yapılan çabaların daha güçlendirilmesi.

            Diğerlerinin yanı sıra, sendikal haklara saygı duyulması ve sendikal eylemler üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılarak etken ve özerk sosyal diyalog için gerekli koşulların güvenceye alınması.

            AB müktesabatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sosyal ortakların kapasite oluşturma çalışmalarının desteklenmesi.

            ENERJİ
            Enerji sektöründeki AB müktesabatının kabulü için bir programın uygulamaya konması.

            Elektrik ve gaz sektörleri için bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulması: bu kurumun görevlerini etkin bir biçimde yapmasını sağlayacak yetki ve araçların verilmesi.

            Başta elektrik ve gaz yönergeleri ile piyasaların açılması olmak üzere, iç enerji piyasasının kuruluşuna yönelik hazırlıkların yapılması.

            TELEKOMÜNİKASYON
            Ruhsatlandırma, karşılıklı bağlantı ve evrensel hizmet alanlarında AB müktesabatı ile uyumun sağlanması; serbestleştirme ihtiyaçlarının daha da irdelenmesi;

            Bağımsız düzenleyici kurumun kapasite oluşturmasının güçlendirilmesi, bir başka deyişle mevzuatı uygulama yeteneğinin güçlendirilmesi.

            BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN EŞGÜDÜMÜ
            Topluluk kurallarına uygun bir NUTs sınıflandırmasının hazırlanması.

            Etkili bir bölgesel politikanın geliştirilmesi için bir strateji benimsenmesi.

            Türkiye'nin planlama sürecinde projelerin seçiminde bölgesel politika ölçütlerini kullanıma başlaması.

            KÜLTÜR VE GÖRSEL -İŞİTSEL SEKTÖR POLİTİKASI
            Özellikle Sınırsız Televizyon Yönergesi ile ilgili olmak üzere, görsel-işitsel politika alandaki mevzuatın uyumuna başlanması.

            ÇEVRE
            Müktesabatın uyumu için ayrıntılı yönerge özelinde bir programın kabulü.

            Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yasalaştırılması.

            Her yıl için gerçekçi kamu ve özel sektör finansman kaynakları ile uyum maliyeti tahminlerine dayanan yatırımların finansmanı konusunda bir plan geliştirilmesi (yönerge özelinde).

            ADALET VE İÇİŞLERİ
            Adalet ve içişleri alanında Avrupa Birliğindeki mevzuat ve uygulamalar konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme programları geliştirilmesi.

            Organize suçlar, uyuşturucu ticareti ve yolsuzlukla mücadelenin iyileştirilmesi ve kara para aklama ile mücadele için kapasitesinin güçlendirilmesi.

            GÜMRÜKLER
            Serbest bölgeler ile ilgili mevzuatın uyumuna devam edilmesi ve yeni Gümrük Kanunu ve uygulama hükümlerinin uygulanmasının güvenceye alınması.

            İDARİ VE ADLİ KAPASİTENİN PEKİŞTİRİLMESİ
            Kamu idaresinin müktesabatı yürürlüğe koyma ve yönetme kapasitesinin, özellikle eğitim yoluyla ve yasadışı göçün ve insan ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik etkin sınır denetiminin geliştirilmesi dahil olmak üzere ilgili bakanlıklar arasında uygun koordinasyon yoluyla iyileştirilmesi.

            İlgili idari kurumların güçlendirilmesi dahil kamu idaresinin modernizasyonunun hızlandırılması.

            Mali kontrol işlevlerinin güçlendirilmesi, gümrüklerin verimliliğinin artırılması, vergi idarisinin modernize edilmesi ve kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması; sınırlarda yapılan hayvan ve bitki sağlığı denetimlerinin güçlendirilmesi, gıda denetim idaresinin yeniden yapılandırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi, adli sistemin işlerliğinin geliştirilmesi ve Topluluk hukuku ve uygulaması konularında yargı mensuplarının eğitiminin daha fazla teşvik edilmesi.

            Program yönetimi için hukuki, idari ve bütçe çerçevesinin kabulü (denetim elkitabı ve denetim takibi).

            ORTA VADELİ ÖNCELİKLER

            SİYASİ ÖLÇÜTLER
            Hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın ve dil, ırk, renk, cinsiyet, politik düşünce, felsefi inanç veya dinlerine bakılmaksızın tüm bireylerin bütün insan hakları ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalarının güvence altına alınması. Düşünce, vicdan ve din özgürlüklerinden yararlanma koşullarının daha da geliştirilmesi.

            Türk Anayasasının ve diğer ilgili mevzuatın, bütün Türk vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini Avrupa İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesinde belirtildiği gibi güvence altına alan bir bakış açısıyla, tekrar gözden geçirilmesi ve bu tür yasal reformların uygulanmasının ve Avrupa Birliği Üye Devletlerinin uygulamalarıyla uyumun sağlanması.

            Ölüm cezasının kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 No.lu Protokolü'nün imzalanması ve onaylanması.

            Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ve tercihli Protokolü'nün, ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin onaylanması.

            Cezaevlerindeki gözaltı koşullarının Birleşmiş Milletler Hükümlü ve Tutukluların Muamelesinde Gözetilecek Standard Asgari Kurallar ve diğer uluslararası normlara uygun hale gelecek şekilde düzeltilmesi.

            Milli Güvenlik Kurulunun hükümete bir danışma organı niteliğindeki Anayasal rolünün Avrupa Birliği üye ülkelerinin uygulamalarına uyumlulaştırılması.

            Güneydoğu'da halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal'in kaldırılması.

            Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm - eğitim alanındakiler de dahil olmak üzere - kaldırılmalıdır.

            EKONOMİK ÖLÇÜTLER
            Özelleştirme sürecinin tamamlanması.

            Tarım ve mali sektör reformlarının tamamlanması.

            Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güvenceye alınması.

            Genç kuşağa ve dezavantajlı bölgelere özel önem verilerek genel eğitim ve sağlık düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması.

            İÇ PAZAR
            Malların serbest dolaşımı: AB müktesebatı ile uyumun tamamlanması; Avrupa standartları ile uyumun tamamlanması; mevcut belgelendirme, piyasa denetimi ve uygunluk denetimi yapılarının güçlendirilmesinin tamalanması.

            Şirketler hukuku: AB müktesabatı ile bağdaşmanın tamamlanması.

            Verilerin korunması: mevzuat uyumu ve uygulamanın tamamlanması.

            Sermayenin serbest dolaşımı: Özellikle yabancı yatırımcılar için kısıtlamaların kaldırılarak uyumun tamamlanması.

            Rekabet: bölgesel yardım projeleri dahil olmak üzere devlet yardımlarına ilişkin AB müktesabatı ile uyumun tamamlanması ve tekeller ve özel haklardan yararlanan şirketler ile ilgili mevzuatın uyumu.

            Kamu ihaleleri: AB müktesabatı ile uyumun tamamlanması; etkin uygulamanın güvenceye alınması.

            VERGİLENDİRME
            Ulusal mevzuatın AB müktesabatı ile uyumunun tamamlanması.

            TARIM
            Tarımsal ve kırsal gelişme politikalarında müktesabat için hazırlıkların tamamlanması.

            Gıda işleme kuruluşlarının (et, süt işleme tesisleri) AB hijyen ve halk sağlığı standartlarına uyacak şekilde modernizasyonu ve test ve teşhis tesislerinin daha fazla kurulması.

            BALIKÇILIK
            Ortak balıkçılık politikasının yürürlüğe konması ve uygulanmasına ilişkin kapasite geliştirilmesinin tamamlanması.

            Türkiye'deki balıkçılık ürünülerinin toplam kalite standartları ve güvenliğinin geliştirilmesine devam edilmesi.

            TAŞIMACILIK
            Kara taşımacılığı (piyasaya giriş, yol güvenliği, tehlikeli maddeler kuralları ve vergilendirme), demir yolları, hava taşımacılığı (özellikle hava güvenliği ve hava trafiği yönetimi) ve iç su yollarına (tekneler için teknik gerekler) mevzuatılarına ilişkin uyumun tamamlanması.

            Denizcilik güvenliği başta olmak üzere taşımacılık mevzuatının etkin biçimde yürürlüğe konması ve uygulanmasının sağlanması.

            Türk ticaret filosunun (özellikle denizcilik ve kara taşımacılığı) İç Pazarla tam bütünleşmesini sağlayacak teknik normlar için hazırlanması.

             [Kıbrıs'ın ticaretinde kullanılan gemiler ile Kıbrıs bandıralı gemiler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması.]

            EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
            Merkez Bankası kanununun Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'ne (ESCB) katılımı mümkün kılacak şekilde değiştirilmesi.

            Merkez Bankasının hükümetten bağımsızlaştırılmasının tamamlanması.

            İSTATİSTİKLER
            Özellikle GSYİH tahmini, uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksleri, kısa vadeli göstergeler, sosyal istatistikler, ticaret sicili ve ödemeler dengesi alanlarında AB ile uyumlu istatistiksel yöntem ve uygulamaların kabulü.

            Makroekonomik istatistiklerin istatik alanındaki müktesabat ile daha fazla uyumu.

            Personelin yeterli eğitiminin sağlanması ve idari kapasitenin geliştirilmesi.

            İSTİHDAM VE SOSYAL İŞLER 
            Kadınlara karşı ayrımcılığın geride kalan biçimleri ile cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, sakatlık, yaş veya cinsi yönelim temelindeki her türlü ayrımcılığın kaldırılması. 

            İş hukuku, kadın ve erkeklere eşit muamele, mesleki sağlık ve güvenlik ve halk sağlığı alanlarındaki AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, ilgili idari yapılar ve sosyal güvenliğin eşgüdümü için gerekli olan yapıların güçlendirilmesi.

            Sosyal politika ve ve istihdam alanındaki AB müktesabatının etkin biçimde yürürlüğe konmasının ve uygulanmasının sağlanması.

            Ortak istihdam incelemesinin başlatılması da dahil olmak üzere, ileride Avrupa İstihdam Stratejisine katılım perspektifi ile ulusal istihdam stratejisinin hazırlanması ve bu bağlamda, özellikle devam eden ve hızlanan yapısal değişimin etkisi olmak üzere, işgücü piyasası ve sosyal gelişmeleri izleme kapasitesinin geliştirilmesi.

            Özellikle sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi gözetilerek yeniden yapılanması yoluyla sosyal korumanın daha da geliştirilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi.

            ENERJİ
            Enerji kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve muhtelif sektörlere girişin daha da serbestleştirilmesi; idari ve düzenleyici yapıların güçlendirilmesi.

            Petrol stoklarının izlenmesi ve kontroluyla görevli kuruluşun güçlendirilmesi.

            Ulusal mevzuatın enerji sektöründeki AB müktesabatına uyumunun tamamlanması.

            TELEKOMÜNİKASYON
            Topluluk mevzuatının iç hukuka yansıtılmasının tamamlanması.

            Tüm iletişim sektörü için kapsamlı bir politikanın geliştirilmesi.

            BÖLGELER POLİTİKASI VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU
            Birden çok yılı kapsayan bütçe hazırlama usulleri ve değerlendirmenin izlenmesini sağlayan yapıların kurulması da dahil olmak üzere, ülke içi farklılıklarının azaltılmasına yönelik ulusal bir politikanın geliştirilmesi.

            KÜLTÜR VE GÖRSEL -İŞİTSEL İLETİŞİM POLİTİKASI
            Görsel-işitsel iletişim mevzuatının uyumunun tamamlanması ve bağımsız televizyon/radyo düzenleyici kurum kapasitelerinin güçlendirilmesi.

            ÇEVRE
            Kurumsal, idari ve izleme kapasitesinin çevrenin korunmasını güvence altına alacak şekilde güçlendirilirken, özellikle çerçeve mevzuatın ve sektör mevzuatının geliştirilmesi yoluyla AB'nin çevre konusudaki müktesabatının yürürlüğe konması ve uygulanması.

            Mevzuatın, özellikle çerçeve mevzuat ve yatay mevzuat ile doğa korunması, su kalitesinin korunması ve atık yönetimi konularındaki mevzuatın, özel önem ile uygulanması; bir atık yönetimi stratejisinin uygulanması.

            İzleme ağları ve izin usullerinin yanı sıra veri toplama dahil çevre müfettişlikleri kurulması.

            Bütün diğer sektörel politikaların tanım ve uygulamasının sürdürelebilir gelişme ilkeleri ile bütünleştirilmesi.

            Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yürürlüğe konması ve uygulanması.

            GÜMRÜKLER
            Serbest bölgeler, çift kullanımlı mallar ve teknolojiler, uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeler (precursors) sahte ve krosan mallar başta olmak üzere mevzuat uyumunun tamalanması.

            ADALET VE İÇİŞLERİ
            Topluluk Hukuku ile adalet ve içişleri alanlarında AB müktesabatı uygulamaları konularında eğitim programları geliştirilmesi.

            Özellikle polisin hesap verme sorumluluğunun güvenceye alınmasına yönelik olarak adalet ve içişleri kurumlarının daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

            Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'a tam olarak katılımın mümkün olması için veri koruma alanındaki AB müktesabatının kabulü;

            Vize mevzuatı ve uygulamasının AB mevzuatına uygun hale getirilmesine başlanması.

            Yasadışı göçün önlenmesine yönelik olarak, göç konusundaki AB müktesabatının ve eylemlerinin (kabul, yeniden kabul, sınır dışı etme) kabul edilmesi ve uygulanması.

            Sınır yönetiminin güçlendirilmeye devam edilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanması için hazırlık yapılması.

            İltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine konulan coğrafi çekincenin kaldırılması ve mülteciler için konaklama tesisleri ve sosyal destek mekanizmaları geliştirilmesi.

            Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kara para aklanması ve ceza hukuku ve medeni hukuk alanlarında adli işbirliği konularında AB müktesabatının kabulü ve uygulanması; bu alanlardaki uluslararası işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması.

            İDARİ VE ADLİ KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
            AB politikalarının verimli yönetiminin sağlanması için, sınır yönetiminin güçlendirilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasına hazırlık dahil olmak üzere kamu idaresinin modernizasyonuna yönelik reformun tamamlanması.

            İç ve bağımsız mali kontrol için yasal çerçevenin tamamlanması; iç denetim/kontrol işlevlerinin uyumu için hükümet içinde merkezi bir kuruluşun kurulmasının tamamlanması; harcama merkezlerinde iç denetim/kontrol ünitelerinin kuruluşunun tamamlanması; ulusal iç hesap kontrolörleri/denetçileri için merkezi ve yerel düzeyde ve öncel (ex-ante) mali denetim düzeyinde "işlevsel bağımsızlığın" sonuçlandırılması; AB fonlarının kontrolu için bir denetim elkitabı hazırlanması ve hesap denetimi takibi geliştirilmesi.

            Bölgesel reformunun tamamlanarak bölge ve belediye yönetimi kavramlarının geliştirilmesi.

            Bölgesel düzeyde işler yapıların oluşturulması ve bölgesel gelişmeyle ilgili mevcut idari yapıların güçlendirilmesi.