YIL: 2
SAYI: 21
EYLÜL 1999
 

önceki

yazdır


Av. Z. Beydağ Tıraş 
Doç.Dr. İ.Hamit Hancı
 
ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICILAR VE BALİSTİK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER 
 

       "İzmir'de 4-5 Nisan 1997 tarihlerinde, Adli Tıp Uzmanları Derneği İzmir Temsilciliği ve İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen "Balistik" konulu II. Adli Bilimler Sempozyumunda sunulmuştur"

  
6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN

            MADDE 4 : Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston,sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura,  süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı,boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunlardan bir meslek ya da sanatın icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığı'nca yapılacak bir yönetmelik çerçevesinde izin verilir. 

            Yanlız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av tüfekleri ve mermilerinin ; ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım ve spor için kullanılan aletlerle , bir meslek ve sanatın icrası için gerekli bıçak,şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu kanun hükümlerine tabi değildir. 

            Avda ve sporda kullanılan her türlü ateşli yivli silahlar bu kanunun 7.maddesine göre ruhsata tabidir. 

            MADDE 5: Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4.maddenin 1.fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması,satın alınması,bulundurulması ve taşınması yasaktır. 

            Bir sanat veya mesleğin icrası için 4. maddeye göre izin verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar. 

            MADDE 6: Ateşli silahlar ile mermilerinin 7. ve 8.maddelerde yazılı istisnalar dışında memlekette satılması yasaktır. 

            MADDE 7: Ateşli silahlar ancak aşağıda sayılanlar tarafından taşınabilir,mesken ya da iş yerinde bulundurulabilir ; 

            1. Devlet başkanı,Hükümet başkanı ve üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, 

            2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip olanlar, 

            3. Bakanlar Kurulu kararıyla silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet,Belediye, Özel İdare ve Kamu İktisadi Teşekkülleri memur ve mensupları 

            4. a) Emekli subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetlerinden cezai veya idari nedenlerle tart, ihraç, rütbe geri alımı ve ayırma işlemlerine tabi tutulanlar ile 1402 s.kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere) 

            b) Vali,Vali muavini, Kaymakam, Bucak müdürlüğü veya mülki idare amirliği hizmetinden; Hakim,C.Savcısı ve yardımcısı ile meslekten sayılanlardan; Emniyet personeli ve MİT hizmeti mensuplarından emekli olanlar ( Disiplin Kurulları veya mahkeme kararı ile meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar,haklarındaki mahkumiyet kararı nedeniyle memuriyetle ilişkisi kesilenler veya sicillen yada 1402 s.kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere) 

            5. Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar. 

            ** Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi,yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara, affa uğramış bile olsalar hiçbir surette ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez. 

            MADDE 12: Her kim bu kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseseleri Hakkındaki (3763) ve Makina Kimya Enisitüsü Kurumu Hakkında (5591 sayılı)  Kanunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu süretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bullundurursa 5 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis ve ... kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

            Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve ... ağır para cezası hükmolunur. 

            Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuarnlarla yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve .... ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşekkül iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur. Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya hertürlü mermiler miktar bakımından vehim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında arttırılır. 

            Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçler başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile  zoralımına hükmolunur. 
 
            MADDE 13: Bu kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan, taşıyan veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ağır para cezası hükmolunur. 

            Silah ya da mermilerin sayı ya da nitelik bakmından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve ağır para cezası ; ateşli silahın-m.12/4 hariç- bir adet olması ve mutad sayıdaki merminin ev ya da işyerinde bulundurulması halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve ağır para cezası; mermilerin pek az sayıda olması veya taşınmasının mahkemece vahim olarak kabul edilmediği durumlarda bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para cezası  hükmolunur. 

            MADDE 14: Bu kanun hükümlerine aykırı olarak 4.maddede yazılı bıçak,sair alet ve benzerlerini ülkeye sokan, yapan, taşıyan,yollayan veya bu fiillere aracılık edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis ve a.p.c. ile cezalandırılır.Az vahim hallerde ceza yarı oranında indirilir, vehamet durumunda yarı oranda arttırılır. 

            6136 sayılı yasa Ek madde 1 ; Yargı kuruluşlarına ait veya her tür eğitim ve öğretim kurumlarına ait binalarda,öğrenci yurtlarında,sendika,dernek ya da bunların toplantı ve kongrelerinde ,her tür spor karşılaşmaları ve yarışmalarının yapıldığı yerlerde,grev ve lokavt yapılmakta olan işyerlerinde veya ceza ve tutukevleri ile her türlü islah ve infaz kurumları ve yukarıda sayılan kurumların eklentilerinde bu kanun ve TCK 264.maddesinde belirtilen her türlü ateşli silah,mermi,bıçak ya da benzeri aletleri taşıyan ve bulunduranlar hakkında kanunda belirtilen cezaların iki katı hükmolunur. Bu maddede belirtilen yerlerde ; bu kanunun 13 ve 15.maddelerinde ve TCK 264.maddesinde yazılı olanları ,kanunun 7.maddesi 1.,2.,4. bentlerinde gösterilenler ve 3.bendinde gösterilenlerden ; 

            a) Adli ve idari yargı hakim ve savcıları 

            b) Vali,vali muavini,kaymakam ve bucak müdürleri 

            c) MİT mensupları 

            d) Görevlerinin gereği olarak bulunanlar 

            Dışında ruhsatlı olsalar bile taşıyan veya bulunduranlar ,eylemleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılır. 

            Sürücü belgesi ve ateşli silahlar 

            2918 sayılı Karayolları Trafik yasa nın 41/c maddesine göre sürücü belgesi alacak olanların ........ 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12. maddesinin  3üncü ve takibeden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir. 

            Güvenlik güçlerinin çalışma yöntemini belirleyen Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun Yakalama ile ilgili 13. Maddesi; " ... Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde  her türlü tedbir alınabilir...." , 

            Yasanın  16. Maddesi Silah Kullanma yetkisi belirtmektedir 

            Zor kullanma ile ilgili Ek Madde 6:"Polis; yakalanması gerekli kişi veya dağıtılması gereken topluluğun direnmesi, saldırıya  yeltenmesi veya saldırıda bulunması hallerinde, bu fiilleri etkisiz hale getirmek için zor kullanabilir. Zor kullanma, direnme ve saldırının  mahiyetine ve derecesine göre  etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkilerini ifade eder. Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir." 

VALİLER TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKASI VERİLMESİNDE UYULACAK
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
( 28.2.1982 - 8/ 4182 )

            Bu yönetmelik hükmünce ; SİLAH TAŞIMA VESİKASI ; yönetmeliğin 5.maddesinde iş ve görevleri belirtilen kişilere,  kendilerinin veya kurumlarının istemesi halinde ,çevre özellikleri ve güvenlik durumları da dikkate alınarak ,valilerce  verilebilir.Bu kişilerden ilgili kurum yazı veya belgesi ile silah taşımasında bedeni ve ruhi bakımdan sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, işyeri ve ikametgahını gösterir belge ile mahalli C.Savcılığı'ndan alınacak sabıka kaydı istenmesi zorunludur. 

            SİLAH BULUNDURMA VESİKASI ise ; (mad.11)  "Sadece konut veya işyerinde bulundurma amacıyla yapılan istem üzerine ,kanuni bir engel yoksa ve genel güvenlik açısından ciddi bir sakınca görülmüyorsa ,Valilerce ateşli veya ateşsiz silah ve bıçaklar için verilebilir.Bu vesika, sahibine belgede yazılı silahı yine belgede belirtilen konut veya işyerinde bulundurma yetkisi sağlar. 

            Taşıt araçları işyeri sayılmayacağı gibi , silahın bu vesikayla üstte taşınması veya başka bir yere nakli mümkün değildir. Silah vesikaları süresizdir ve sahibi değişmedikçe yenilenmesi gerekmez. Birden çok silaha sahip olanlara her silah için ayrı vesika verilir. 

            Yönetmeliğin 16.maddesinde sayılan "hatıra" silahlar ile yine Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Laboratuarlarınca "antika" silah niteliği taşıdığı tespit olunanlar ayrıca vesikaya bağlanır. 

            Yönetmeliğin 22.maddesinde sayılan özellikleri taşıyanlara hiç bir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma vesikası verilemez. 

            Bunlar ; 
            1. Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü olanlarla,taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar, 

            2. Silah taşıma veya bulundurma vesikasına haiz olup da,bu silahla suç işleyenler veya silahın saklanmasında ihmal veya kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar veya intihara teşebbüs edilmesine sebebiyet verdiği anlaşılanlar , (** bu sebeplerle para veya hapis cezasına çarptırılanlar ) 

            3. Sabıkalılar (** Muhtelif zamanlarda aynı veya farklı türden işledikleri iki veya daha fazla suçtan dolayı -Basın Kanunu hükümlerine göre işlenmiş suçlar hariç- mahkemelerce cezalandırılan ve bu cezaları kesinleşip adli sicillerine işlenmiş olanlar) 

            4. Konut ve işyerinde bulundurmada 18, taşımada 21 yaşını bitirmemiş olanlar, (**Sadece 21 diyor) 

            5. Kısıtlı olanlar, 

            6. Zabıtaca sarhoşluğu itiyad haline getirdiği, kumar oynattığı veya oynadığı tespit edilenler, 

            7. Uyuşturucu maddeleri imal,ihraç veya ithal edenlerle,bulunduran,satan,kullanan ve her ne suretle olursa olsun elde 
edilmesine,satışına ve kullanılmasına vasıta olanlar, (** para veya hapis cezasına çarptırılmış olanlar) 

            8. Kamu hizmetlerinden men edilenler, 

            9. Genel emniyet gözetim cezası çekmekte olanlar, 

            10.Akıl hastası olanlar,(** veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olanlar) 

            11.Zabıtaca serseri ve kötü şöhret sahibi olarak tanınanlar, 

            12. Yaygın şiddet hareketlerine katıldıkları zabıta kayıtları ile sabit olanlar. (** ile 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırılıktan para veya hapis cezasına çarptırılmış olanlar (Bu maddenin ilk üç bendi kapsamındaki kişilere affa uğramış ya da İnfaz kanununa göre sabıkaları adli sicilden silinmiş olsa bile taşıma veya bulundurma vesikası verilmez.) 

   (**)   - Kanuni süre sonunda ruhsatlarını altı ay içinde yeniletmeyenler, 

            - Kanunun ek 1.maddesiyle silah taşınması yasaklanan yerlerde silah 
taşıyanlar, 

            - Gençlik ve Spor Genel müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar ) 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik  m. 16 ; silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller başlığı altında yukarıdaki engelleri biraz daha detaylandırmış ve bazı eklemeler yapmıştır .Bu detay ve ekler yukarıda (**) işaretiyle belirtilmiştir. 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

            MADDE 2: (TANIMLAR) 
            SİLAH : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen ,yaralayan,etkisiz bırakan ,canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü, 

            ATEŞLİ SİLAH : Mermi ya da fişek adı verilen özel şekil ve nitelikteki eczalı,canlıları bayıltmaya yarayan maddeleri barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları, 

            TABANCA : Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm.yi veya tüm uzunluğu 50 cm.yi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle,mermi,saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen ateşli silahları, 

            TAM OTOMATİK SİLAHLAR : Tetiğin her çekilişinde veya devamlı çekili tutulduğunda sürekli ateş yapabilen ateşli yivli silahları, 

            YİVLİ AV TÜFEĞİ : Tam otomatik silahlardan olmamak şartıyla avda ve atıcılıkta kullanılan ateşli yivli tüfekleri , 

            ZATİ DEMİRBAŞ TABANCA : Emniyet teşkilatının kuvvesinde kayıtlı devlet malı silah iken,bu yönetmelik hükümleri gereği Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline bedeli mukabili satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince devlet malı silah statüsünü muhafaza eden , görev süresince taşımak ve kullanmak mecburiyeti olan, üçüncü kişilere satış,devir ve hibesi yapılamayan, ancak ; personelin emekli olup memuriyetten ayrılmasından sonra kuvve kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak silahı tanımlamaktadır. 

            ATEŞLİ SİLAH KULLANACAKLARIN MUAYENESİ 
            6136 sayılı kanuna istinaden çıkartılan "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin" 16. maddesinin "j" fıkrası ile akıl hastası ya da psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara hiçbir şekilde ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde hekimlerden, başvuran şahısların psikiyatrik ve nörolojik muayenelerinin yapılması ve bu bulgular değerlendirilerek şahsın ateşli silaha sahip olup olamayacağı kanaatinin belirtilmesi istenmektedir. 

2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER,NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI ,ALIMI,SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN (1981)

            Kanunun amacı , 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri,spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışını ; bulundurulması ve taşınmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır.Her türlü yivsiz av tüfeklerini ,hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika ve imalathanelerin kurulması,işletilmesi,tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu kanun hükümlerine tabidir. 

            Bu kanun kapsamına giren ; 

            Yivsiz av tüfekleri ; avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir. 

            Spor ve nişan tüfek ve tabancaları ; hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz,namluları yivli veya yivsiz olan ,uluslararası standartları olan tüfek ve tabancalardır. 

            Av bıçağı ; sadece avda kullanılan ,av hayvanları kesmeye,yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz,sırtı küt ve testereli bıçaklardır. 

            Bu kanun kapsamına giren av tüfek,nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu , kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir. Av tezkereleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. 

            Avcılık dışındaki amaçlarla av tüfeği almak ,taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadır. 

            Sahip oldukları tüfeklerin cins,marka,çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. 
 

            TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ 
            MADDE 36 : "Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahate kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan veya fiilin irtikabından husule gelen eşya ,fiilde katılımı olmayan kimselere ait olmamak şartıyla mahkemece zapt ve müsadere olunur. 

            Kullanılması,yapılması,taşınması,bulundurulması ve satılması cürüm veya kabahat teşkil eden eşya, bir ceza mahkumiyeti olmasa ve faile ait bulunmasa bile mutlaka zapt ve müsadere olunur. 

            Taşınması memnu (yasak) olmayan silahların ruhsatsız taşınması halinde de zapt ve müsaderesine hükmolunur. 

            MADDE 150 : Bir fesat heyeti (devlet kuvvetlerine karşı suç işlemek için kurulmuş hukuk dışı birleşmeler) maksadını icra için silah,cephane,bıçık,bomba veya buna mümasil sair yıkıcı veya öldürücü aleti yapan veya yabancı memleketlerden Türkiye'ye sokan yahut gizleyen veya taşıyan kimseler muvakkaten ağır hapse konulur. (Bu maddedeki yapım,yurda sokma ,gizleme ve taşıma fiilleri 6136 sayılı yasa kapsamı dışında kalan harp silahları için sözkonusudur) 

            T.C.K 189. maddesine göre; 

            Ceza tayinininde kanunun şiddet sebebi sayarak bildirdiği silah tabirinden maksat; 

            1-Ateşli silahlar 

            2-Patlayıcı maddeler (Dinamit gibi) 

            3-Tecavüz (saldırı) ya da müdafa (savunma) da kullanılan her türlü kesici delici veya bereleyici alet 
  
            4-Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ve her türlü zehirler ve boğucu kör edici gazlardır. 

            MADDE 264 : İzinsiz yasak silah veya bunlara ait fişek,yakıcı,öldürücü alet,barut,ateşli ecza maddelerinin yapımı,ticareti,kaçakçılığı bu madde ile yasaklanmıştır. 

            Bomba,dinamit,barut,ateşli eczalar,yakıcı ve öldürücü alet kavramına giren,bunların belirli yerlerde patlatılması ve ateşlenmesi de maddeye göre suçtur. 

            Genel kastla bunların maddi unsuru oluşturması biçiminde işlenmesi ile suç tamam olur.Topluluk ve teşekkül suçu ağırlaştıran nedenlerdir. 

            Bu madde uygulamasında 6136 sayılı yasaya 1308 sayılı yasa ile eklenen Ek madde koşulları varsa tatbik edilir. 

            MADDE 265 :  KANUNA GÖRE MEMNU SİLAHTAN MAKSAT ; 
            1. Ordu tarafından kullanılmış veya kullanılmakta olan veya düşmandan iğtinam olunan (ganimet olarak alınan) veya bütün askeri şahıslara veya zabıta kuvvetlerine tahsis edilen eski veya yeni sistem her cins veya modelde makinasız veya ağır veya hafif makinalı harp tüfekleri veya diğer nevi harp aletleri ,kasatura,süngü,kılıç ve mızraklar, 

            2. Çapı,cinsi ve modeli her ne olursa olsun,fişek yatağı dahil olduğu halde namlusu (15) santimetreden uzun olan tabancalar , 

            3. Sapı sayılmamak üzere,uzunluğu (25) santimi geçen tek veya çift yüzlü ve sivri uçlu her türlü kesici aletlerdir. 

            Bir meslek ya da sanatın icrasına mahsus veya ev levazımatından olup da bu maksat ile bulundurulan veya taşınan veya kullanılan bıçak ve sair aletler memnu silahtan sayılmaz. 

            (Not : 1.bendin son cümlesi ve 2. ve 3.bentleri 6136 sayılı yasa ile üstü kapalı biçimde kaldırılmış sayılmalıdır) ** 

            MADDE 549 : Mercinden ruhsat almaksızın kanununa göre memnu olmayan silahları şehir ve kasaba içinde taşıyanlar 15 günden üç aya kadar hafif hapis ve hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

            MADDE 550 : Her kim olursa olsun silah taşımak için resmi ruhsatı olsa bile aşağıda sayılan işlerden birini işlediği takdirde hafif para cezasına mahkum edilir. 

            1. Mezkur silahlardan birini onbeş yaşından aşağı bir çocuğa yahut silah kullanmak bilmeyen veya temyize muktedir olmayan bir şahsa vermek veya taşımasına müsade etmek ; 

            2. Bu silahın zikrolunan kimselerin eline kolaylıkla geçmesini engellemek için gerekli tedbirleri almamak ; 

            3. Bir çok kimselerin toplanmış olduğu mahallerde dolu silah taşımaktan ibarettir. 

            Zoralımına karar verilen silah ve mühimmatın Milli Savunma Bakanlığına teslimi 

            "Zoralımına Karar verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi ve Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ve Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik" gereği zoralımına karar verilen silah ve mühimmat Milli Savunma Bakanlığı'na teslimedilmektedir. 

İlgili Yargıtay Kararları

            *6136 Sayılı Kanuna aykırı davranış (suçun manevi unsuru) 
            *İdari İşlem Eksikliği 
            Köydeki evinde bulundurma ruhsatlı silahını,  nakil belgesi almaksızın  ve adres değişikliğini bildirerek  ruhstnameye iliştirmeksizin ketteki evine nakleden ve evde yapılan arama sırasında silkahı ele gecen  sanığın eylemde, bir idari işlem eksikliği varsa da, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunun manevi unsurları mevcut değildir. (6136 s. ASK.m.1,7,13) (Y8.Ceza Dairesi 
19.04.1995, 1995/4912 E, 1995/5800K) 

            *RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK 
            *SUÇUN OLUŞMASI 
            1 Haziran  1991 tarihli  Res. Gazetede yayımlanan  91/1779 sayılı Yönetmeliğin  22 maddesine göre , Valiliğin verdiği "satın alma yetkisi belgesi" ile kurumdan satın aldığı silaha ait fatura 7 gün süre ile yol belgesi yerine gececeğinden ve ayrıca menşe belgesi sayılacağından;Valiliğin verdiği izin belgesi üzerine MKE Kurumundan  satın aldığı tabancayı , satın aldığının hemen ertesi günü  ve henüz ruhsat almadan  taşıyan ve ayrıca, davanın devamı sırasında  adına silah taşıma izin belgesi düzenlenen sanığın eyleminde , ruhsatsız silah taşımak suçunun unsurları mevcut değildir (6136s. ASK,m.13/1) (Y 8. CD 29.03.l995, E.l995/3778, K.l995/4454) 

            *6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ 
            Silah onarımı ile iştigal eden sanığın iş yerinde yapılan aramada; biri faal durumda diğeri arızalı iki adet tabanca ile 7.65 kalibreli mermi atacak şekilde namlu takılarak niteliği değiştirilmiş üç adet arızalı ses tabancası ele geçirildiğine, ses tabancalarındaki namlu değiştirme işleminin O'nun tarafından yapıldığına dair  bir delil bulunamakla, arızalı bulunan tabancaların tamir için getirildiği yolundaki savunmanın reddedilemeyeceğine, iş yerinde silah üretimine elverişli malzeme  ele geçmediği gibi, namlu değişikliğinin sanık tarafından yapıldığı kabul edilse bile bu işlemin imalat olarak kabul edilemeyeceğine göre ; sanığın eyleminde 6136 sayılı kanunun 12/1. maddesinde yazılı  suçun tahdidi olarak  sayılan 3763 ve 5591 sayılı kanunun hükümleri  ayrık tutulduğunda  bu yasa kapsamına giren  ateşli silahlarla mermilerin "ülkeye  sokulması,teşebbüs ve aracılık edilmesi , yapımı, nakli, nakle aracılık edilmesi , bu amaçla bulundurulması unsurlarından  hiç birinin bulunmadığının kabulü ile  sanığın eyleminin aynı Kanunun 13/1 . maddesi  kapsamında değerlendirilmesi gerekir.(6136 s. SAK.m.12/1, 13/1) (1412 s. CMUK.150,257) (Y 8. CD 20.03.1995,E.1995/3635, K.1995/3775). 

            ...satış amacı kanıtlanamayan dört adet niteliksiz tabancanın, 6136 sayılı kanunun 13/2. madde ve fıkrasında tanımlanan sayısal vehamet düzeyinde kabulü gerekir (Y8.CD, 13.3.1996, 1996/2396 E, 1996/3427K9 

            ..Şekli bir suç olan 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan tayin edilen cezaya TCK nun 51/1. maddesinin uygulanması bozmayı gerktirmiştir (Y8.CD 21.11.1991 9850/11405) 

            Oyuncak tabanca taşıma. 
            İmal ve satışı serbest bırakılan , 6136 sayılı kanunda taşınması ve bulundurulmasını yasaklandığına dair hüküm bulunmayan oyuncak tabancaların taşınmasında ; TCK nun 526. maddesinin 1. fıkrasındaki suç unsurları bulunmadığı , bu tabancaların amaç dışı kullanılması halinde TCK nun ilgili hükümleri dairesinde işlem yapılmasının mümkün olduğu , kanunla düzenlenmiş hususlarda idari tasarrufla suç ihdasının mümkün bulunmadığı gözetilmelidir. (Y2CD  8.12.1993  E1993/13442 K1993/13792) 

            İzmir Valiliğinden 
            Madde 1- 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ruhsata tabi olmayan yivsiz setsiz ancak serbestçe satışı yapılangaz tabancalarının bazı şahıslarca gasp, soygun ve hırsızlık olaylarında kullanıldığı, korkutmak suretiyle tehdit ile para alındığı ve bu nedenle yaşamlarında vatandaşlarımızın  huzursuz ve rahatsız oldukları, meydana gelen adli olaylardan ve vaki şikayetlerden anlaşılmaktadır. Bu durum İlimizde gasp, soygun ve hırsızlık olaylarının artmasına, ateş edildiğinde hakiki tabancalar gibi patlayarak ses çıkardığından vatandaşlarımız arasında korku ve paniğe yol açmasının İlimiz dahilinde huzur ve güvenliğin sarsılmasına, kamu esenliğinin bozulmasına neden olmaktadır. 

            Bu nedenle İlimizde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın arasında korku ve paniğe yol açmasının önlenmesi ile kamu esenliğinin tam olarak sağlanması maksadıyla  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç ile 11/A-C maddeleri gereğince İzmir İli sınırları dahilinde bahse konu gaz tabancalarının taşınması, kişi üzerinde bulundurulması, kullanılması yasaklanmıştır. 

            Madde 2-Bu yasaklama kararına muhalefet edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66 ıncı maddesince hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesi hükmü gereğince işlem yapılacaktır. 
            .............................................. 

            Yaralanmalarda adli  raporları ve ateşli silahlar 
            Hekimlerin yaralanma olgularında raporlarını yazarken kullandıkları terim ve kavramlar T.C.K. 456. maddesinde belirtilmiştir. Hekim, kişide meydana gelen lezyonları bu kavramlar çerçevesinde  değerlendirir. Olayın kasıtlı yaralama suçumu ,taksirli suçmu yada öldürme kastıyla mı travma uygulandığı konusuyla bağlı kalmaz. Bu adli tahkikatın işidir. Hekimin verdiği rapor, kasıtlı yaralama (müessir fiil= etkili eylem= darp)suçlarında T.C.K. 456. ve 457. madde , taksirli yaralama suçlarında ise T.C.K. 459. madde kapsamında değerlendirilir. 

            TCK 456. maddesinde müessir fiilerin insan üzerinde meydana getirdiği zarar  ve değişiklikler ağırlık derecelerine göre 4 ayrı fıkra içinde toplanmıştır. Hafif zararlar 456/4 , basit zararlar 456/1 , ağır zararlar 456/2 , çok ağır zararlar 456/3. fıkrasında yer almıştır. 

            Kasıtlı yaralamalarda TCK 456/4. Fıkrasına giren durumlarda dava açılması mağdurun (zarar görenin) şikayetine bağlıdır. Diğer fıkralara giren bir durum varsa olay amme (kamu) davasına girer ve şahıs şikayetçi olmasa da savcı dava açar. 

            Ancak kasıtlı yaralama T.C.K 457. maddede belirtilen gizli yada açık bir silahla veya aşındırıcı bir kimyasal madde ile yapılırsa  TCK 456/4. Fıkraya giren durumlarda bile kamu davası açılır ve ceza arttırılarak verilir. 

            T.C.K 456: Her kim katil kasdiyle (öldürme amacıyla) olmaksızın bir kimseye cismen eza verir veya sıhhatini ihlale yahut akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebep olursa 6 aydan 1 seneye kadar hapsolunur (456/1). 

            Fiil, havastan (beş duyudan) veya azadan birinin devamlı zaafını yahut söz söylemekte devamlı müşkülatı veya çehrede sabit bir eseri yahut yirmi gün ve daha ziyade akli ve bedeni hastalıklardan birini veya bu kadar müddet mutat iştigallerine devam edememesini mucip olmuş veya hayatını tehlikeye maruz kılmış veya gebe bir kadın aleyhine işlenip de vaktinden evvel çocuk doğmasını intaç eylemiş ise ceza 2 seneden 5 seneye kadar hapistir (456/2). 

            Fiil , kati veya muhtemel surette iyileşmesi kabil olmayacak derecede akıl veya beden hastalıklarından birini yahut havastan veya el yahut ayaklardan birinin veya söylemek kudretinin ziyaını (kaybını) mucip olmuş veya azadan birinin tatilini yahut çehrenin daimi değişikliğini veya gebe bir kadına karşı ika olunup da çocuğun düşmesini intaç eylemiş ise ceza 5 seneden 10 seneye kadar ağır hapistir (456/3). 

            Eğer fiil, hiçbir hastlığı veya mutat iştigallerden mahrumiyeti mucip olmamış yahut bu haller on günden ziyade uzamamış ise takibat icrası (kovuşturma açılması) mutazarrırın (zarar görenin) şikayetine bağlı olmak şartıyla fail hakkında 2 aydan 6 aya kadar hapis veya...para cezası hükmolunur (456/4). 

            Bu fiil , 457. maddede yazılı vasıtalarla işlenirse takibat icrası şikayete bağlı değildir. 

            T.C.K.457: 456. maddede yazılı fiillere 449 uncu maddenin birinci ve üçüncü bentlerinde yazılı hal inzimam eder yahut fiil gizli veya aşikar bir silah ile veya aşındırıcı ecza ile işlenmiş olursa asıl ceza üçte birden yarıya kadar arttırılır. 

            T.C.K 189. maddesine göre; 
            Ceza tayinininde kanunun şiddet sebebi sayarak bildirdiği silah tabirinden maksat; 

            1-Ateşli silahlar 

            2-Patlayıcı maddeler (Dinamit gibi) 

            3-Tecavüz(saldırı) ya da müdafa(savunma) da kullanılan her türlü kesici delici veya bereleyici alet 

            4-Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar ve her türlü zehirler ve boğucu kör edici gazlardır. 

            Yargıtaya göre; TCK 189. madde kapsamında değerlendirilen ve silah kabul edilen aletler: Şişli baston ,şiş, uçları sivriltilmiş demir çubuklar, tornavida , saldırma ,kırık şişe , nunçako (uzak doğu sporlarında kullanılan zincirli sopa ) , baltanın demir kısmı , masat, ingiliz anahtarı , kazma, çekiç , satır ,demir maşa ,çapanın künt demir kısmı ,zincir , balyoz ,demir dirhem , inşaat çivisi , çakı. 

            Silah kabul edilmeyenler: Balta sapı , sopa , cezve , staka(bilardo sopası)  , av tüfeği dipçiği , demir küreğin künt kısmı , tabanca namlusu . 

            Ateşli silahlarla olan yaralanma ve ölümlerde keşif 
            Herhangi bir adli olayın nasıl yapıldığını , olayın oluş şeklini , olaydan meydana gelen zarar ve ziyanın tesbiti , suçlu ve mağdura ait suç delillerinin tesbiti için hakim yönetiminde olay yerinde yapılan incelemeye keşif denir. 

            Keşif hakim yönetiminde , gecikmesinde zarar doğacak durumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır (C.M.U.K 78/1). 

            Ateşli silahlarla olan yaralanma ve ölümler olaylarında bilirkişi olarak muhakkak bir doktorun bulunması , olay yerinde bulunabilecek suç delillerinin doktor tarafından incelenmesi gerekir. Yaralı ya da ölenlerin durumları  , kan lekeleri varsa yerleri , sıçrama yönleri , suçluya ait izler belirtilir. Kıllar ve insana ait bütün deliller incelenir (Meni ,tükrük vs). Keşif sırasında hiçbir şeyin yeri değişmeden olay yerinin fotoğrafları çekilmeli , krokileri yapılmalıdır. Kan , sperm ve kıl gibi insana ait materyal usulüne uygun alınıp laboratuara gönderilmelidir. 

            Keşif sonunda bir tutanak düzenlenir.Buraya keşif esnasında görülenler, bulunanlar ile olayın özelliğine göre bulunması umulupta bulunmayanlar kaydedilir (C.M.U.K 78/2). 

            Bir ölüm söz konusu ise keşif sırasında ölenlerin  adli muayeneleri yapılır. Bir ölünün adli muayenesi tabip huzuru ile yapılır. Adli i Tıp İhtisas Daireleri 

            a)Gözlem 

            b)Morg 

            c)Kimyasal tahliller 

            d)Biyoloji 

            e)Fizik İncelemeler 

            f)Trafik, 

            Daireleri başkanlıkları ile yönetmelikte belirilen şubelerinden oluşur. 

            Her ihtisas dairesinde uzman bir daire başkanı ile sayıları yönetmelikte tespit edilen yeteri kadar uzman bulunur. 

            Adli Tıp Genel Kurulunun Görevleri 
            15: a)İhtisas Kurulları ve İhtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca mahiyeti itibarıyla kanaat verici nitelikte bulunmayan ve Adli Tıp Genel Kurulunda görüşülmesine lüzum görülen işleri 

            b) İhtisas Kurullarınca oybirliği ile karara bağlanmamış işleri, 

            c) İhtisas Kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve kesin karara bağlamak. 

            İhtisas Kurullarının Görevleri 
            16: I- Genel Görevleri 

            a)Bilirkişilerce, 

            b)Fizik incelemeler şubesi ile Trafik şubesinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere Adli Tıp İhtisas dairelerince, 

            c)Adli Tabiplerce, 

            Verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından kanaat verici nitelikte görülmeyen ve birbirleriyle çelişki halinde olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek. 

            Fizik İncelemeler dairesinin Görevleri 
            21: Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen  silah, mermi, yazı (grafolojik - daktiloskopik), fotoğraf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile rayolojik, radyoizotop, klimatolojik, materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tesbit etmek. 

            Diğer Adli Ekspertiz Kurumlar 
            31:Yüksek Öğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır??.. 

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
            İhtisas Daireleri Şubeleri 

            7: Fizik incelemeler ihtisas dairesinde uzman bir başkan, yirmibeş uzman, teknisyen ve yardımcı personel bulunur. Fizik incelemeler ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur. 

            a)Balistik Şubesi 

            b)Grafoloji şubesi 

            c)Işınlar şubesi 

            d)Adli fotoğrafi şubesi 

            e)Klimatoloji şubesi 

            Her şubede bir şube müdürü ile bir müdür yardımcısı bulunur. 

            Fizik İncelemeler İhtisas Dairesinin Görevleri ve Çalışma Usulleri 

            13: Fizik İncelemeler İhtisas Dairesinde; 
            a)Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen  belge, mermi, yazı,  fotoğraf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile rayolojik, radyoizotop, klimatolojik, materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yapılarak sonucu bir raporla mahalline bildirilir. 

            b)Evrakı Fizik İncelemeler Dairesine tevdi olunan suç aletleri; silah, bıçak ve mermiler ile vesair maddeler emanet memurluğundan alınarak, şubede madeni bir sandık içerisinde muhafaza edilirler. Bu sandığın anahtarı ilgili mütehassıs veya silah muayene memurunda bulunur. Tetkik için koliler açıldığı sırada genel hükümlere tabi olarak bir tutanak tutulur. 

            d)Dairede düzenlenen raporların bir nüshası ile tetkik sırasında çekilen çekilen fotoğraflar ve mukayeseli miroskopla tetkik edilerek çekilen mermi fotoğrafları ve agrandismanları Daire Müdürlüğünde muhafaza edilir. 

            f) Raporları sonuçlanan silah, mermi ve diğer materyal usulüne göre kapatılarak mahalline gönderilmek üzere emanet memurluğuna zimmetle teslim edilir. 

            g) Mukayesi istenen silahların özel mermileri dairede yok ise mahallinden bir müzekkere ile Kurum başkanı tarafından istenebileceği gibi Makina Kimya Enstitülerinden de elde edilebilir. 

            j)Fizik İncelemeler Dairesinde tetkike gelen silah ve aletler merciinden müsade alınmak üzere dairede örnek olarak müze şeklinde muhafaza edilebilir. 

            l) Tetkike gelen ateşli silah mermileri ve patlayıcı maddeler, mahallince geri alınmayıp da dairede birikim olduğunda bir zimmetle tadadi yapılarak askeri mercilere teslim edilir. 

            m)Klimatoloji şubesinde hazırlanan her rapor bir nüsha fazla yazılarak muntazaman tarfik ihtisas dairesine gönderilir. 

            Fizik incelemeler dairesi balistik labratuarında yapılan incelemeler: 

            -6136 sayılı yasada belirtilen silahların incelenmesi 

            -Mermi çekirdeği ve kovanlarının tetkiki 

            -Dolu mermi muayenesi 

            -Bıçak, şiş, delici ve kesici aletler gibi aletlerin muayenesi 

            -Kurum dışında düzenlenen konuyla ilgili raporların incelenmesi 

            -Ezici nitelikte aletlerin incelenmesi 

            -Elbiselerin incelenerek atış mesafelerinin tayini 

            -TCK 246. Maddesine giren maddelerin incelenmesi (Fitil, fünye, lokum gibi) 

            -bant tetkiki 

            -Radyolojik tetkikler 

            II- Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları 

            Kriminal Polis Labratuarları 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 4 ve 16. maddelerine istinaden çıkarılan bir yönetmelikle kurulmuştur 

            Kriminal polis labraturalarının kuruluş amacı suçludan delile gitme yerine, delilden suçlulara ulaşmaya gidilmesi, maddi suç delillerinin daha hızlı ve bilimsel toplanması ile laboratuar incelemelerinin en kısa zamanda ve doğru olarak sonuçlandırılmasıdır. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

            MADDE 4: Polis silahlı icra ve inzibat kuvveti olup,üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır. 

            Emniyet Teşkilatında fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı,hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme ,kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur. 

            Her hizmet sınıfı için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

            Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

            1:Bu yönetmelik adli ve idari soruştırmalar sırasında elde edilen maddi delillerin bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun tesbit ve ispatında teknik hizmet yürüten Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler. 

            Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri 
            5: Laboratuvar Müdürlükleri,  Laboratuvar uzmanlık sahalarından en az birinde uzmanlığa sahip 2. sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki bir Laboratuvar Müdürü yönetiminde bulunduğu il ve belirlenen çevre illere hizmet vermek üzere, Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulur ve daire başkanının gözetim ve denetimi altında çalışır. 

            Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinin Kuruluşu 

            7: Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 

            a)Balistik Şube Müdürlüğü 

            b)Grafoloji ve Sahtecilik Şube Müdürlüğü 

            c)Kimya ve Biyoloji Şube Müdürlüğü 

            d)Genel Evrak ve İstatistik Büro Amirliği 

            e)Teknik Fotoğrafi  Büro Amirliği 

            f)Özel Kalem'den 

            oluşur. 

            Şubeler, hizmet sahalarından en az birinde uzmanlığa sahip Emniyet Müdürü rütbesindeki bir Şube Müdürü yönetimi altında Laboratuvar Müdürüne bağlı olarak çalışır. 

            Balistik Şube Müdürlüğünün Kuruluşu 
            8: Balistik Şube Müdürlüğü 

            a)Bürolar Amiri 

            b)İdari Büro Amirliği 

            c)Günlük İncelemeler Büro Amirliği 

            d)Faili Meçhul İnceleme Büro Amirliği 

            e)Taşra illeri inceleme Büro Amirliği'nden 

            oluşur. 

            Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünün Kuruluşu 
            10: Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü 

            a)Bürolar Amiri 

            b)İdari Büro Amirliği 

            c)Bomba İmha Büro Amirliği 

            d)Fizik İnceleme Büro Amirliği 

            e)Bomba Bilgi Merkezi'nden 

            oluşur. 

            Balistik Şube Müdürlüğünün Görevleri 
            20: Balistik Şube Müdürlüğü 

            a)Şubeye intikal eden evrak ve delillerle ilgili kabul, kayıt, havale, kontrol, muhafaza, teslim, tebligat, istatistik, gönderme ve arşiv hzimetlerini yürütmek. 

            b)Silah, mermi, kovan ve her türlü alet ve bunlara ait izler üzerinde inceleme yaparak bu konularda ilmi ve teknik delilleri belirlemek, bunlar ve bunlara ilişkin diğer talepler hakkında görüşlerini bildirmek. 

            c)Faili meçhul yaralama, öldürme, saldırı ve benzeri olaylara ait kovan ve mermi çekirdeklerini inceleyip tasnife tabi tutarak arşivlemek ve bunların ele geçen ateşli silahlarla ve diğer olaylarla irtibatını araştırıp çözümlenmesine yardımcı olmak 

            d) Ateşli ve ateşsiz silahlar ve benzeri aletlerle bunlara ait k 

            g)Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen bomba olaylarını takip etmek, yabancı ülkelerin benzer kuruluşlarıyla teknik bilgi alışverişinde bulunarak Bomba Bilgi Merkezini geliştirmek. 

            h)Uzmanların görevlerini daha güvenli ve etkin yapmalarına yardımcı olacak yeni müdahale usulleri denemek, geliştirmek ve ihtiyaç duyulduğunda güvenlik kuvvetlerine operasyonel patlayıcı madde kullanım teknikleri hususunda bilgi ve eğitim vermek veya bizzat uygulayıcı olarak operasyona katılmak. 
            .......................... 

            Kimya ve biyoloji şube müdürlüğünün Görevleri 
            32:Kimya ve Biyoloji Şube Müdürlüğ 

            a)Şubeye intikal eden evrak ve delillerle ilgili kabul, kayıt, havale, kontrol, muhafaza, teslim, tebligat, istatistik, gönderme ve arşiv hizmetlerini yürütmek 

            c)Patlamış ve patlamamış bomba olaylarında kullanılan patlayıcı maddelerin cinsini, karışım oranlarını belirlemek ve diğer olaylarla irtibatını araştırmak 

            d)Atış artıklarını analiz ederek atış mesafesi ve ateş eden kişiyi belirlemek 

            e)Yangın artıklarını analiz ederek kullanılan yanıcı maddeyi belirlemek 

            ......................... 

            ile görevlidir. 
 

            Patlayıcılar ile ilgili kısımlar bu müdürlüğün "Patlayıcılar Büro Amirliği " tarafından incelenmektedir. 

            Balistik Şube Müdürlüğü inceleme alanları 

            Silah, mermi, kovan ve her türlü alet ve bunlara ait izler üzerinde inceleme yaparak, bu konularda bilimsel ve teknik delilleri belirlemek, bunlara ilişkin görüşlerini bildirmek 

            Faili meçhul yaralam, öldürme, saldırma ve benzeri olaylara ait kovan ve mermi çekirdeklerini laboraturda inceleyip tasnife tabi tutarak arşivleme ve bunların ele geçen silahlarla ve diğer olaylarla irtibatını araştırıp çözümlenmesine yardımcı olmak 

            Ateşli ve ateşsiz silah, fişek, bıçak ve çeşitli aletlerin, 6136 sayılı yasa kapsamına dahil yasaklama niteliğini haiz silahlardan olup olmadığını, muayene ve denemelere tabi tutarak belirlemek. 

            Ateşli ve ateşsiz silahlar ve benzeri aletlerle bunlara ait fişek, aksam ve benzerlerinin ilgili mevzuta göre antika olup olmadıklarını ve marka, çap, m odel, tip ve diğer özelliklerini tesbit etmek 

            Silah numaraları ve benzeri şekilde metaller üzerine vurulmuş harf, rakam ve şekilleri fiziki ve kimyasal metodlarla incelemek ve orjinallikleri hususunda görüş bildirmek. 

            Silah kullanımı suretiyle ve benzeri şekillerde meydana gelen taksirli olaylarda kusur tesbitinin derecesi yönünde mütalaada bulunmak 

            Yaralı ve cesetlerden elde edilen elbiseler veya doğrudan cesetteki yaralar üzerinde fiziki ve kimyasal incelemeler sonucu mermi giriş ve çıkış delikleri ileatış mesafelerini ve atışın yönünü ve diğer kesici, delici aley taralarını tesbit ve belirlemek 

            Talep edildiğinde nakil vasıtalarının motor ve şase numaralarını fiziki ve kimyasal aşındırma yöntemleriyle inceleyip görüş bildirmek 

            Olay yerinde incelemelerde bulunmak suretiyle olayın cereyan tarzı, deliller ve diğer hususların belirlenmesi açısından kroki, plan ve fotoğraflara dayalı görüş bildirmek 

            Şu an Türkiyede 7 adet Polis Kriminal Laboratuarı bulunmaktadır. Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Adana, Erzurum laboraturlarıdır. Kuzey Kıbrıs Kriminal Laboraturı ilede işbirliği halinde çalışılmaktadır. 

            III- Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Labratuarları 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KRİMİNAL  LABORATUARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK
HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

            HUKUKİ DAYANAK 
            Bu Yönetmelik 2803 sayılı Jandarma Teşkilat , Görev ve Yetkileri Kanununun 5 ve 24. maddelerindeki yetkilere istinaden hazırlanmıştır. 

            5.GENEL 
            Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Labratuvarları; Merkezde, Kriminal Labratuvarları Daire Başkanlığı bünyesinde, Jandarma Bölge Komutanlıklarının Karargahlarının bulunduğu ilde veya bu komutanın sorumluluk sahasında bulunan bir il merkezinde kurulur. 

            7.KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ LABORATUARI ALT BİRİMLERİ 
            Merkez Labratuvarı; 

            a.Parmak İzi, 

            b.Balistik, 

            c.Grafoloji ve Sahtecilik, 

            d.Patlayıcı Maddeler, 

            e.Kimya, 

            f.Biyoloji, 

            g.Teknik Fotoğrafçılık, Film ve Ses Analizi, 

            h.Araştırma Geliştirme (AR-GE), 

            ı.Plan Şube, 

            j.Görevin özelliğine bağlı kurulacak 

            amirlikler ve bağlı alt birimlerden teşekkül eder. Labratuvar amirlikleri kendi bölümünde uzman olan bir subayın yönetim, gözetim ve denetimi altında hizmet verir. 

            8.BÖLGE LABORATUVARLARI 
            Bölge Labratuvarları; Jandarma Bölge Komutanlığı karargahının bulunduğu il veya bu bölge Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan bir il merkezinde; Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı olarak kurulur. Merkezde bulunan Kriminal Labratuvarları Daire Başkanlığı ile hizmet ilişkileri yönerge ile belirlenir............ 

            9.BÖLGE LABORATUVARLARI ALT BİRİMLERİ 
            Bölge Laboratuvarları; 

            a.Parmak İzi, 

            b.Balistik, 

            c.Grafoloji ve Sahtecilik, 

            d.Patlayıcı Maddeler, 

            e.Kimya-Biyoloji, 

            f.Teknik Fotoğrafçılık, Film ve Ses Analizi, 

            g.Görevin özelliğine bağlı olarak kurulacak bölümlerden teşekkül eder. 

            11.LABORATUVAR UZMANLIK BÖLÜMLERİ 
            Laboratuvarlar, hizmet kapsamına giren konulara göre, aşağıdaki uzmanlık bölümlerinin tamamı veya birkaçından oluşur. 

            a.Parmak İzi bölümü, 

            b.Balistik bölümü, 

            c.Grafoloji ve Sahtecilik bölümü, 

            d.Patlayıcı Maddeler bölümü, 

            e.Kimya bölümü 

            f.Biyoloji bölümü, 

            g.Teknik Fotoğrafçılık, Film ve Ses Analizi bölümü, 

            12. LABORATUVAR UZMANLIK BÖLÜMLERİNİN GÖREVLERİ 
            Laboratuvar bölümlerinde uzmanlık konuları ile ilgili aşağıdaki hizmetler yapılır 
  
            a.Parmak İzi bölümünün görevleri: 
            Parmak izi ve diğer izler üzerinde bilimsel incelemeler yapmak, görünür ve görünmez izlerin belirlenmesini, teşhisini, arşivlenmesini ve arşiv taramasını yaparak mukayese tabloları ilebilirkişi raporlarını tanzim etmek ve bunlarla ilgili teknik fotoğrafçılık hizmetlerini yürütmek. 

            b.Balistik bölümünün görevleri: 
            (1) 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli ve ateşsiz silahlar ile kovan ve mermi çekirdeklerinin bilimsel olarak incelemesini yapmak, memnu (yasak) vasfını haiz olan (taşıyan) veya olmayan silah ve fişekleri muayene ve denemelere  tabi tutarak bunların çapını, tipini ve menşeini belirlemek (2) Çeşitli metodlarla; her cins silahın orijinal seri numaralarını incelemek, gerekli kroki, plan ve fotoğrafçılık hizmetlerini yürütmek, kovan ve mermi çekirdeklerinin tasnifini yapmak, arşivlemek, ateşli silah yaralarını incelemek ve bölümü ile ilgili bilirkişi raporlarını düzenlemektir. 

            (3)Çeşitli metodlarla, suç konusu motorlu taşıt araçlarının motor ve şasi numaralarını inceleyerek orijinal olup olmadıklarını tesbit etmektir. 

            c.Grafoloji ve Sahtecilik bölümü nün görevleri: 
            Her türlü yazı, imzalar, mühür ve damga kaşeleri, banknot, kağıt, pul ve benzeri değerli evrak üzerinde bilimsel incelemeler yaparak sahte olup olmadıklarını, çeşitli yöntemlerle yapılan tahrifatlarda ya da tümü ile sahte olarak düzenlenen belgelerde iğfal kabiliyeti (kandırma yeteneği) ile sahtecilik suç unsurlarının teşekkül edip etmediğini tesbit etmek ve bu konularda ilgili bilirkişi raporlarını düzenlemektir. 

            d.Patlayıcı Maddeler bölümü nün görevleri: 
            (1) Her türlü patlayıcı madde, şüpheli paket veya bombaların etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen bombalar veya patlama sonrası olay yerinden toparlanıp gönderilen artıklar üzerinde bilimsel incelemeler yaparak; kullanılan malzemeleri, imal tekniğini, ateşleme sistemini ortaya çıkarmak ve bilirkişi raporlarını düzenlemek 

            (2) Elde edilen bilgileri bomba bilgi merkezinde tasnif ederek arşivlemek ve ilişki raporlarını tanzim etmek, istek ve talep halinde Kriminal ve Narkotik timlerini takviye etmektir. 

            e.Kimya bölümünün görevleri: 
            (1) 21 Kasım 1982 gün ve 17875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerini aynen icra etmek. 

            (2) Patlayıcı maddelerin analizlerini yaparak cins ve karışım oranlarını belirlemek 

            (3) Barut artıklarını kimyasal analizlerle belirlemek, atış mesafesini tesbit etmek, çeşitli maddelerin analizlerini yaparak bölümü ile ilgili bilirkişi raporlarını tanzim etmektir. 

            f.Biyoloji bölümünün görevleri: 

            Saç, kıl, kan, sperm , kemik , diş ve benzeri biyolojik 
  

Av. Z. Beydağ Tıraş
Doç.Dr. İ.Hamit Hancı
İzmir Barosu 
 
 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Uzmanları Derneği İzmir Temsilcisi